خبرنامه ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

خبرنامه ها

اسناد تقنینی زیر به چاپ رسید:

کابل-چهار شنبه 8 حمل 1397

- قانون مراسم عروسی

- قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

- تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس

- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تآسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی

- مقررۀ استملاک پروژه‌های خطی-امتدادی

این اسناد تقنینی در دیتابیس احکام و قوانین وب‌سایت وزارت عدلیه ج.ا.ا، قابل دست‌رس است.

http://laws.moj.gov.af

http://moj.gov.af/Content/files/index.htm


213 تن از اطفالی که در مراکز اصلاح به سر می‌برند، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند.

کابل- چهارشنبه - 29سنبله 1396

در حال حاضر، حدود 800 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند. از این میان، 82 تن از این اطفال، دختر و 719 تن دیگر شان پسر هستند.

بربنیاد کتگوری تخلفات، بسیاری از اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند، در توقیف گاه بگرام، مرکز اصلاح کابل و ننگرهار به سر می‌برند. سرقت و قتل به ترتیب از موارد دیگری است که بسیاری از اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به آن اند.

213 تن مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 162 تن به جرم سرقت، 111تن به جرم قتل و متباقی از این اطفال، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم اختطاف، قاچاق مواد مخدر، لواط، زنا، حادثۀ ترافیکی و موارد دیگر است.

بر بنیاد قانون،اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند، در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند.


شهروندان خارجی از افغانستان درخواست کسب تابعیت می‌کنند

کابل- شنبه 27 سنبله 1396

10 تن از شهروندان کشورهای ترکیه، هندوستان، چین، فرانسه و برخی از کشورهای دیگر، در شش ماه نخست سال مالی 1396 از افغانستان درخواست کسب تابعیت کرده اند. دلیل بسیاری درخواست کننده گان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان می‌باشد.

هم‌چنان، درخواست‌های ترک تابعیت از سوی شهروندان افغانستان نیز مطرح شده است؛ در شش ماه نخست امسال 507  تن از شهروندان این کشور درخواستی‌های ترک تابعیت شان را به دولت ج.ا.ا، داده اند.

بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در کشورهای ایران، هالند و اوکراین به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کننده گان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد.


برای بیش از 300 هزار شهروندان در سراسر کشور، آگاهی‌های حقوقی داده شد.

کابل- سه شنبه 21 سنبله 1396                           

آگاهی دهی حقوقی یکی از مسؤولیت‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا است، بر بنیاد این، وزارت عدلیه در سراسر کشور از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی‌ها، مساجد، پرورشگاه‌ها، اداره‌های دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، رسانه‌ها، نشریه‌ها و جراید، آگهی‌های حقوقی می‌دهد. هم‌چنان، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون به تعداد 8 جلد بوکلیت، بیش از 500 هزار بروشور، پوستر و بلبورد و ماهنامۀ آگاهی حقوقی نشر گردیده است. این آگاهی‌ها در بارۀ رسم و رواج‌های ناپسند، حقوق طفل، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق مظنون و متهم، غصب از دیدگاه قانون و شریعت، اختطاف انسان و مهاجرین، روند محاکمه قضایای مدنی، منع مواد مخدر از دیدگاه شرع و قانون و برخی موارد مهم دیگر، ارایه گردید. گیرنده‌گان این پیام‌ها، دانش آموزان مکاتب، وکلای گذر، پرسونل پولیس عامه، زندانیان، توقیف شده گان، اطفال مراکز اصلاح و باشنده گان محل، می‌باشند.


از غصب3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 293 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون دالر،جلوگیری گردیده است.

کابل- دوشنبه 19سنبله 1396

 

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند درشش ماه نخست سال مالی 1396، به موازی 3040جریب و56 بسوه و 25 بسواسه زمین،2806 مترمربع زمین تجارتی،7602 مترمربع زمین زراعتی،18باب دوکان، 6 دربند حویلی،3 باب آپارتمان، (293207858) (دوصدو نود‌و‌سه ملیون دوصدوهفت هزار و هشتصد و پنجاه‌و‌هشت)افغانی،(14170092) (چهارده ملیون ویکصدوهفتادهزار ونود و دو) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی وغصب قرار گرفته باشند، اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.

مشاهدۀ خبرنامه های بیشتر...