جمعیت ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

جمعیت ها

براي مشاهده لیست جمعیت ها که به اساس قانون جمعیت ها منتشره جریده رسمی شماره ۱۱۱۴ سال ۱۳۹۲ثبت و راجستر گردیده است، اینجا را کلیک نماييد