داوطلبی ها

تهیه و تدارک تیل پطرول و  تیل دیزل

تاریخ نشر اعلان: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

وزارت عدلیه به مقدار (80000) هشتاد هزار لیتر تیل پطرول و مقدار (60000) شصت هزار لیتر تیل دیزل در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی دوباره به اعلان مجدد سپرده شود از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاوریم که در جلسه آفر گشایی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری در مقابل (500) افغانی بدست بیاورند حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب الاجل تسلیمی صورت می گیرد.

تضمین آفر مبلغ (300000) سه صد هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها میباشد.


تهیه و تدارک قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع

تاریخ نشر اعلان : 1396/11/16

وزارت عدلیه جهت تدارک 74 قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع که در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاورد که در جلسه آفر گشایی اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل (500) افغانی بدست میاورند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی آفرهای خویش را ارایه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب الاجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین آفر مبلغ (132000) یک صدو سی و دو هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها باشد.


تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول

تاریخ نشر اعلان : 1396/11/3

وزارت عدلیه به مقدار (80000) هشتاد هزار لیتر تیل پطرول و مقدار (60000) شصت هزار لیتر تیل دیزل در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاورد که در جلسه آفرگشایی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل 500 افغانی بدست میاورند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی ارایه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب العجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین مبلغ (300000) سه صد هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها باشد.