کنوانسیون‌های بین المللی دسترسی به حقوق بشر - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان