مجموعۀ قوانين اساسي افغانستان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان