چهارچوب حقوقی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان