پروژه های فعلی

لیست پروژه های وزارت عدلیه که کارشان درحالت جریان است

ملاحظات

تکمیل شده 

دونر/ تمویل کننده

مرکز/ولایت

اسم پروژه

شماره

کارجریان دارد

.

دولت افغانستان

کابل

اعمارتعمیرریاست حقوق کابل

1

//   //

.

دولت افغانستان

بادغیس

اعمارتعمیر ریاست عدلیه

2

//   //

.

دولت افغانستان

نیمروز

اعمارتعمیر ریاست عدلیه

3

//   //

.

دولت افغانستان

بدخشان

اعمارتعمیر مرکز اصلاح

4

//    //

.

دولت افغانستان

پکتیکا

اعمارتعمیرمرکز اصلاح

5

//    //

.

دولت افغانستان

کابل

اعمار مسجد، ورکشاپ مهمانخانه تعمیر مرکزی وزارت

6

//    //

.

دولت افغانستان

بامیان

اعمارتعمیرمرکزاصلاح

7

//    //

.

دولت افغانستان

فاریاب

اعمارتعمیرریاست عدلیه

8