پروژه های تکمیل شده

لیست پروژه های تکمیل شده وزارت عدلیه ازدوره اداره انتقالی تا اکنون قرار ذیل اند

ملاحظات

تکمیل شده

دونر/ تمویل کننده

ولایات که  مستقل اعمار گردیده

اسم پروژه

شماره

 

تکمیل

دونر

کابل

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

1

 

تکمیل

دونر

هرات

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

2

 

تکمیل

پی آرتی

هلمند

اعمارمرکزاصلاح

3

 

تکمیل

دونر

میدان وردک

اعمار مرکز اضلاح

4

 

تکمیل

قوه نظامی امریکا

خوست

اعمارتعمیر مرکزاصلاح

5

 

تکمیل

حکوت افغانستان

ننگر هار

اعمارمرکزاصلاح

6

 

تکمیل

حکوت افغانستان

بلخ

اعمار مرکزاصلاح

7

 

تکمیل

حکوت افغانستان

فراه

اعمار مرکزاصلاح

8

 

تکمیل

GIZدونر

سمنگان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

9

 

تکمیل

GIZدونر

کندز

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

10

 

تکمیل

دونر

ننگرهار

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

11

 

تکمیل

دونر

غور

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

12

 

تکمیل

دونر

پکتیکا

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

13

 

تکمیل

دونر

سرپل

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

14

 

تکمیل

پی آرتی

هلمند

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

15

 

تکمیل

دونر

بامیان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

16

 

تکمیل

دولت افغانستان

خوست

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

17

 

تکمیل

دولت افغانستان

لغمان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

18

 

تکمیل

دولت افغانستان

تخار

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

19

 

تکمیل

دولت افغانستان

کنر

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

20

 

تکمیل

دولت افغانستان

زابل

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

21

 

تکمیل

دولت افغانستان

بادغیس

اعمار تعمیر مدیریت حقوق ولسوالی آبکمری

22

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمارتعمیرکودکستان مرکزی وزارت

23

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمارتعمیر طعام خانه مرکزی وزارت

24