تمویل کنند‌ه‌گان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان