قانون گذاری - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گذاری

قانون طرز نشر وانفاذ اسناد تقنینی جریده شماره (۷۸۷) سال ۱۳۷۶

 

مادۀ اول:

این قانون به منظور مطلع شدن تمام ادارات رسمی وغیر رسمی و اتباع کشور از قوانین، فرامین، مقررات، اساسنامه ها،مصوبه ها وسایر اسنادیکه ماهیت تقنینی داشته وتنظیم طرز نشر و انفاذ آن وضع گردیده است .

مادۀ دوم:

اسناد تقنینی درجریدۀ ایکه نشریۀ رسمی جمهوري اسلامی افغانستان میباشد، نشر میگردد.

مادۀ سوم:

وزارت عدلیۀ جمهوري اسلامی افغانستان صاحب امتیاز جریدۀ رسمی میباشد.

مادۀ چهارم:

جریدۀ رسمی ماه یکبار نشر میگردد ودر صورت ضرورت شمارۀ فوق العادۀ آن نشر شده میتواند.

مادۀ  پنجم:

اسناد ذیل درجریدۀ رسمی نشر میگردد:

۱- اعلامیه های رسمی جمهوري اسلامی افغانستان که ایجاب اطلاع عامه را نماید،قوانین ،مصوبات وسایر اسناد تقنینی پارلمانی.

۲- فرامین وسایر اسناد تقنینی جمهوري اسلامی افغانستان که ماهیت تقنینی داشته باشند.

۳- مقررات،اساسنامه ها ومصوبات شورای وزیران که ماهیت تقنینی داشته باشند.

۴- قراردادها، موافقتنامه ها ومقاوله های بین المللی ایکه از جانب جمهوري اسلامی افغانستان امضأ میگردد وفرامین دربارۀ تصویب آنها.

۵- اسناد تقنینی ایکه مطابق حکم قانون، ستره محکمه صلاحیت تصویب آنرا داشته باشد.

۶- سایر موضوعات تقنینی ایکه نشر آن به موجب حکم قانون لازم بوده وعلایم تجارتی محاکم واعلامات ثبت اسناد.

مادۀ ششم:

دربخش اول جریدۀ رسمی اعلامیه های رسمی جمهوري اسلامی افغانستان که نشر آن ایجاب اطلاع عامه رانماید،
قوانین، مصوبات،وسایراسناد تقنینی شورای ملی .

دربخش دوم آن فرامین جمهوري اسلامی افغانستان وسایر اسنادیکه ماهیت تقنینی داشته باشد.

دربخش سوم آن مقرره ها،اساسنامه ها ومصوبات شورای وزیران که ماهیت تقنینی داشته باشد.

دربخش چهارم آن قرارداد ها ،موافقت نامه هاومقاوله های بین المللی ایکه از جانب جمهوري اسلامی افغانستان امضأ میگردد وفرامین دربارۀ تصویب آنها .

دربخش پنجم آن اسناد تقنینی ایکه به موجب حکم قانون، ستره محکمه صلاحیت تصویب آنرا داشته باشد.

دربخش ششم آن سایرموضوعاتیکه نشر آن بحکم قانون لازم باشد واعلانهای محاکم تجارتی که به ثبت اسناد وعلایم تجارتی ارتباط داشته باشد .

مادۀ هفتم:

(۱) نشر اسناد تقنینی مندرج مادۀ پنجم این قانون درسایر جراید کشور،بعد از نشرآن درجریدۀ رسمی مجاز میباشد.

(۲) اسناد مندرج فقرۀ (۱) این ماده که نشر آن ایجاب استعجالیت را نماید،قبل از اینکه درجریدۀ رسمی نشر گردد،از طریق وسایل ارتباط جمعی جمهوري نشر شده میتواند.

(۳) درصورت ضرورت اسنادمندرج فقرۀ دوم این مادۀ طور تلکس وتلگرام نیز ابلاغ شده میتواند.

مادۀ هشتم:

اسناد تقنینی مندرج مادۀ پنجم به لسان های پشتو ودری نشر میگردد.

مادۀ نهم:

اسناد تقنینی مندرج مادۀ پنجم از تاریخ نشر درجریدۀ رسمی نافذ میگردد مگر اینکه در خود اسنادتقنینی طور دیگر پیشبینی شده باشد. قراردادها، موافقتنامه ها ،ومقاوله ها بین المللی تابع حکم قانون خاص خود میباشد.

مادۀ دهم:

ریاست ادارۀ امور جمهوري اسلامی افغانستان مکلف است که اصل اسناد تقنینی مندرج فقرۀ(۲،۱)مادۀ پنجم را بعد از طی مراحل قانونی غرض نشر به ریاست نشرات وزارت عدلیه ارسال نماید.

مادۀ یازدهم:

ریاست ادارۀ امور شورای وزیران مکلف است که اصل اسناد تقنینی مندرج فقرۀ(۳) مادۀ پنجم را بعد از طی مراحل قانونی غرض نشر به ریاست نشرات وزارت عدلیه ارسال نماید .

مادۀ دوازدهم :

ستره محکمه مکلف است که اسناد تقنینی مندرج فقرۀ(۵) مادۀ پنجم این قانون رابعد از طی مراحل قانونی غرض نشر به ریاست نشرات وزارت عدلیه ارسال نماید.

مادۀ سیزدهم:

اداره های امور جمهوري وشورای وزیران مکلف اند که اسناد تقنینی مندرج فقرۀ(۴) مادۀ پنجم این قانون را غرض نشر درجریدۀ رسمی به ریاست نشرات وزارت عدلیه ارسال نماید .

مادۀ چهاردهم:

این قانون از تاریخ نشر درجریدۀ رسمی نافذ وبا انفاذ آن قانون طرز نشر وانفاذ اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۵۹۱) مؤرخ۳۱/۶/۱۳۶۴ ملغی شمرده میشود.