لیست جایداد های تحت تضمین دارای سند عرفی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان