رهنمای معاملاتی که جواز فعالیت شان ملغی شده است - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان