حقوق بشر

لايحه وظايف واحد حمايت از حقوق بشر وزارت عدليه
مقدمه :

افغانستان اکثر کنوانسيون هاي عمده بين المللي حقوق بشر به شمول کنوانسيون بين المللي حقوق مدني سياسي، کنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيون محو تبعيض ن‍ژادي، کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني و تحقير آميز، کنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان و کنوانسيون حقوق طفل را تصويب نموده است. اين اسناد بين المللي حاوي مجموعه معيار هاي است که اساس سيستم حقوق بشر ملل متحد را تشکيل وبخش از حقوق بين الملل مي باشند.

 تصويب اين معاهدات بين المللي حقوق بشر حکومت افغانستان را در بکار گيري انها در قوانين داخلي و تنفيذ شان در عمل مکلف ميسازد . افغانستان در پيروي از معاهدات بين المللي حقوق بشر قانونا متعهد گرديده است، چنانچه در ماده 7 قانون اساسي افغانستان تسجيل يافته که "دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند ".

اين تعهدات در توافقنامه و اهداف انکشافي هزاره ( (MDG حکومت افغانستان نيز بيان گرديده و دررکن دوم استراتيژي انکشاف ملي افغانستان ( حکومت داري، حاکميت قانون وحقوق بشر) بوضوح شرح داده شده است، که يک استراتيژي جامع ، مدغم شده و انعکاس دهنده آخرين تجارب و شرايط موجوده افغانستان را فراهم مي سازد.

 وزارت عدليه واحد حمايت ا زحقوق بشر را جهت همکاري با قوۀ اجرائيه در راستاي برآورده ساختن مکلفيت هاي حکومت، مدغم سازي اصول ومعيار هاي حقوق بشر در قانون گذاري، پاليسي، برنامه ها و درنتيجه تقويت ارايه خدمات به مردم وشهروندان ايجاد مي نمايد.

1.1 رسالت واحد حمايت از حقوق بشر:

واحد حمايت از حقوق بشر در گام نخست مسئوليت ارتقاي ظرفيت حکومت به منظور اجراي مکلفيت هاي حقوق بشري اش در مطابقت به قانون اساسي افغانستان را برعهده دارد. واحد حمايت از حقوق بشر وزارت عدليه منحيث يک ميکانيزم بين الحکومتي عمل خواهد نمود که رسالت آن بررسي، نظارت وارزيابي قوه اجرائيه در رابطه به تطبيق حقوق بشر، و گزارش دهي ان در مطابقت به مکلفيت هاي حقوق بشري نهاد هاي ناظر خواهد بود.

1.2 وظايف و مسؤليت هاي واحد حمايت از حقوق بشر :

 واحد حمايت از حقوق بشر خدمات مشورتي و همکاري هاي تخنيکي به قوۀ اجرائيه جهت بکار گيري رهيافت مبتني بر حقوق بشر در انجام وظايف، مسؤليتها و ارايه خدمات به مردم را فراهم مي سازد. اين کار شامل شکل دهي و تطبيق پاليسي ها، تجربيات عملي و طرزالعمل هاي ميباشد که درراستاي ارتقاي ظرفيت حکومت جهت احترام، محافظت و برآورده ساختن وجايب آن به منظور کسب اطمينان از مزاياي حقوق بشر که در قانون اساسي تسجيل گرديده است کمک مي کند:

 •  واحد حمايت از حقوق بشر مسوده پاليسي ها ورهنمود ها را در عرصه مسئوليتهاي حقوق بشري وزارت خانه هاي مربوطه انکشاف مي دهد
 • واحد حمايت از حقوق بشر در راستاي ارتقاي ظرفيت، ارايه خدمات و مشوره هاي تخنيکي به نهاد هاي حکومتي همکاري نموده و آنها را در ادغام و تقويت مفاهيم حقوق بشر در پاليسي ها، قانونگذاري ها و ساحه مسئوليت هاي شان (به شمول طرزالعمل هاي اجرايوي) طوريکه در قانون اساسي، اهداف انکشاف هزاره و استراتي‍ژي انکشاف ملي تصريح گرديده است، همکاري مينمايد.
 • واحد حمايت از حقوق بشر با رياست تقنين وزارت عدليه در مسوده قوانين ، وکسب اطمينان ازاينکه مسوده هاي قانوني درمطابقت به مکلفيت هاي بين المللي افغانستان مي باشد همکاري مي نمايد.
 • واحد حمايت از حقوق بشر وزارت خانه ها را درراستاي ترويج وحفاظت از حقوق بشر ارزيابي نموده ودرزمينه بهبود حقوق بشر مشوره هاي لازم ارايه ميدارد.
 • واحد حمايت از حقوق بشر با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در قسمت تعقيب قضاياي ارايه شده توسط اين کميسيون به وزارت عدليه همکاري نموده و آموزشهاي مشترک را به وزارت خانه هاي مربوطه فراهم مي سازد. 
 • واحد حمايت از حقوق بشر ازتطبيق موضوعات حقوق بشري که در استراتيژي انکشاف ملي افغانستان از انها تذکر بعمل امده در سطح وزارت خانه ها نظارت مي کند. 
 • واحد حمايت از حقوق بشر در راستاي اجراي تعهدات حقوق بشري وتوافقنامه افغانستان، هماهنگي وهمکاري هاي تخنيکي جهت انکشاف چارچوب کاري بررسي ونظارت، تامين اطمينان استحکام پيشرفت سيستماتيک نظارتي، رهبري انکشاف استراتيژي ها، پاليسي ها، اقدامات به منظور تحقق اهداف که در تعهدات حقوق بشري وتوافقنامه افغانستان تذکر يافته وتطبيق استراتيژي انکشاف ملي از طريق جلسات گروپ هاي کاري تخنيکي ، جلسات بورد هماهنگي ونظارت وتطبيق برنامه هاي استراتيژي انکشاف ملي، وهماهنگي گزارش ها رهنمود هاي لازم را ارايه خواهد نمود. 
 • واحد حمايت از حقوق بشر درامور و موضوعات حقوق بشري در داخل وزارت خانه هاي مربوطه سهم فعالانه مي گيرد.
 • واحد حمايت از حقوق بشرهمراه با وزارت امور خارجه در نظارت از مسئوليت هاي گزارشدهي معاهدات و پيگيري تطبيق توصيه هاي نهادهاي ناظر بر اجراات حقوق بشري کشور ها همکاري و حمايت مينمايد.
 • واحد حمايت از حقوق بشر حکومت را در قسمت انکشاف ابزار به منظور گسترش حقوق بشر و آگاهي عامه حقوقي در ولايات همکاري مينمايد. 
 • واحد حمايت از حقوق بشر ظرفيت هاي ملي در سطح ولايات را به منظور گسترش فرهنگ حقوق بشر تقويت نموده و تطبيق قوانين سازگار با حقوق بشر را گسترش و در انکشاف پاليسي ها در سطح ولايات و ولسوالي ها مشوره هاي لازم ارايه مي نمايد.

1.3ساختار سازماني:

واحد حمايت از حقوق بشر در داخل وزارت عدليه مستقر بوده و با رياست تقنين وزارت از نزديک کار خواهد نمود. در نهايت اين واحد در تشکيل وزارت شامل ميشود.

در سطح وزارت خانه ها، اين واحد با وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت صحت وبر حسب ضرورت با ساير وزارت خانه هاي ذيربط همکاري خواهد نمود.

1.4 مراجع گزارش دهي:

واحد حمايت از حقوق بشر در سطح وزارت مستقيمآ به وزير عدليه و کميته رهبري گزارش خواهد داد. اين واحد هر شش ماه گزارش خود را ارايه ميدارد. مسوده گزارش ها همراه با اسناد لازم به وزير عدليه و کميته رهبري به منظورمرور و نظر خواهي فرستاده مي شود. گزارش پيشنهادات مقامات مربوطه را در بر داشته و بعد از تاييد کميته رهبري در اختيار همگان قرار خواهد گرفت ونيز در صفحه انترنتي واحد حمايت از حقوق بشر نشر خواهد شد.

1.5 ترتيبات لوژيستيکي:

1.5.1 حمايت توسط برنامه انکشافي ملل متحد از مجراي کشورهاي تمويل کننده صورت مي گيرد.

پروژه عدالت و حقوق بشر برنامه انکشافي ملل متحد در افغانستان، بر مبناي بوديجه وفعاليت هاي توافق شده، تجهيزات لازم را به وزارت عدليه غرض کمک به ايجاد واحد حمايت از حقوق بشر فراهم مي کند.

 1.5.2. مدت زمان کمک برنامه انکشافي ملل متحد به واحد حمايت از حقوق بشر.

 کمک برنامه انکشافي ملل متحد به واحد حمايت از حقوق بشر، صرف به مدت زمان پروژه عدالت و حقوق بشر در افغانستان و موجوديت منابع مالي اين پروژه، محدود مي باشد. هر گونه حمايت بعدي برنامه انکشافي ملل متحد از واحد حمايت از حقوق بشر، وابسته به توافقات دوجانبه حکومت و برنامه انکشافي ملل متحد و موجوديت منابع لازم خواهد بود.

1.5.3 حمايت وزارت عدليه:

 وزارت عدليه به همکاري پروژه عدالت وحقوق بشر برنامه انکشافي ملل متحد دفتر مناسب را براي واحد حمايت از حقوق بشر به کرايه مي گيرد.

وقتيکه وزارت عدليه اعمار وتسهيلات ساختمان جديد را تکميل کرد دفتر براي واحد حمايت از حقوق بشر را در نظر خواهد گرفت.