زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب محمدقاسم"حلیمی" معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب محمدقاسم"حلیمی" معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا

اوایل زنده‌گی

محمدقاسم حلیمی در یک خانوادۀ مذهبی و روشن‌فکر درسال 1352هـ.ش در ولسوالی خروار ولایت لوگر در افغانستان به دنیا آمده است. او، اوایل زنده‌گی خود را در لوگر سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه درمکتب و لیسه افغانی در پاکستان، ثانوی را (1994) در الأزهربه پایان رسانده است.

گذشتۀ تحصیلی

- ماستری، دانشگاه قاهره- مصر- جریان دارد؛

- لیسانس، دانشگاه الأزهر- شرعیات و حقوق؛     

تجربههای کاری

- مدیر تدقیق ومطالعات وزارت امور خارجه؛

- رییس نماینده‌گی وزارت امور خارجه در مزار شریف؛

- معاون تشریفات وزارت امورخارجه؛

- رییس عمومی تفتیش قضائی ستره محکمه؛

- رییس عمومی مراقبت و کنترول قضائی ستره محکمه؛

- رییس عمومی مالی و اداری ستره محکمه؛

- استاد ستاژ قضائی؛

- مشاور ارشد مقام محترم وزارت معارف؛

- مشاورسیاسی شوری عالی صلح؛

- مشاور حقوقی مؤسسه بنیاد آسیا؛

- عضو و سخنگوی شوری سرتاسری علمای افغانستان؛

- رییس بنیاد اصلاحِ قباء.

- رییس امور دینی دفتر شوری امنیت ملی ج.ا.ا و عضو اجرائیه شوری عالی ج.ا.ا.

تقدیرنامه‌ها

- تقدیر نامۀ درجه اول و دو تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست تفتیش؛

- تقدیر نامۀ درجه اول و تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست امور مالی و اداری ستره محکمه؛

- مدال عالی دولتی میرمسجدی‌خان در امور مالی و اداری و مبارزه با فساد اداری، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

- تقدیر نامۀ بین المللی، ایشا فوندیشن؛

زبان‌ها

پشتو، دری، عربی و انگلیسی.