منشور(وظایف ومسؤولیت های وزارت عدلیه)

وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان از ادارات مرکزي دولتي بوده که وظايف عمده آن عبارت است از :

 • ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان.
 • ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله ها(کنوانسيونها) و موافقتنامه هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان.
 • مطالبه و بررسي نظريات وزارت ها و ادارات راجع به مسوده هاي قوانين و مقرره هاييکه از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره ها با همکاري متخصصين وزارت ها و ادارات مربوطه.
 • ارائه مشوره هاي قانوني و حقوقي به وزارت ها و ادارات دولتي.
 • دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت.
 • دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني.
 • تلاش جهت ارتقاي سطح آگاهي حقوقي عامه.
 • بررسي اساسنامه هاي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي، ثبت و صدور جواز فعاليت رسمي براي آنها.
 • تنظيم امور مربوط به اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربيت اطفال.
 • تنظيم و اداره امور مربوط به مساعدت هاي حقوقي .
 • تنظيم و صدور جواز نامه هاي فعاليت وکلاي مدافع، رهنماي معاملات و عريضه نويسان.
 • چاپ و نشر اسناد تقنيني.
 • نشر علايم و نشان هاي تجارتي ثبت شده و اعلانات ثبت اسناد در جريدۀ رسمي.

وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني کشور فعاليت مي نمايد. ساير قوانين و مقررات که مستقيما مربوط حيطه کاري وزارت عدليه مي شود قرار ذيل است:

 

قانون:

 • قانون طرز تحصيل حقوق، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶
 • قانون قضاياي دولت، منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۱۵
 • قانون وکلاي مدافع، منتشره جريده رسمي شماره ۹٣۴
 • قانون رهنماي معاملات، منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۸۹
 • قانون جمعیت ها، منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۱۴
 • قانون احزاب سياسي، منتشره جريده رسمي شماره ۹۹۶
 • قانون رسيدگي به تخلفات اطفال، منتشره جريده رسمي شماره ۸۴۶
 • قانون وارسي عرايض، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶
 • قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنيني جمهوري اسلامي افغانستان، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۷
 • قانون حقوق و امتيازات اعضاي کدر علمي انستيتوت امور قانونگذاري،منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۸۸
 • قانون مراکز اصلاح و تربيت اطفال، منتشره جریده رسمی شماره ۹۶۹

 

مقررات و اساسنامه ها:

  مقرره تنظيم اجراات و فعاليتهاي وزارت عدليه جمهوري اسلامي، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۷

  مقرره طرز العمل تهيه و پيشنهاد اسناد تقنيني، منتشره جريده رسمي شماره ۱۰۸۱

  مقرره تنظيم امور مراکز اصلاح و تربيت اطفال جريده رسمي شماره ۹۷۴

  مقرره طرز تاسیس وثبت احزاب سياسي، منتشره جريده رسمي شماره ۱۰۲۶

  اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي ۹۲۴

  مقررۀ مساعدت هاي حقوقی،منتشره جریده رسمی شماره ۹۵۰