رياست منابع بشري

ریاست منابع بشری وزارت عدلیه در سال1388 با تطبیق سیستم جدید رتب ومعاشات  در تشکیلات  وزارت  عدلیه ایجاد گردیده و از آن به بعد ازاین ریاست به صورت مستقل به مسایل مدیریت منابع بشری وزارت می پردازد . مدیریت منابع بشری قبل از ایجاد   این ریاست به عهده ریاست امور مالی واداری وزارت بوده است . ریاست منابع بشری وزارت به صورت عمومی مسئولیت مدیریت نیروهای انسانی وزارت که از مرحله ایجاد وطرح ساختارهای تشکیلاتی و استخدام شروع گردیده تا به مرحله ارزیابی اجراات، آموزش ها، مسایل مربوط به سوانح و بالاخره به تقاعد می رسد را به عهده دارد.
ریاست منابع بشری متشکل از پنج آمریت : آمریت استخدام ، آمریت سوانح ، آمریت انکشاف اداره ، آمریت ارتباط مامورین و آمریت آموزش وارتقای ظرفیت بوده و مدیریت اداری نیز بخشی از تشکیل آن می باشد. در این ریاست در مجموع 35 کارکن مصروف انجام وظیفه می باشند.

فعالیت ها و استقامت کاری :
ریاست منابع بشری به صورت عمومی مسوولیت اداره ، رهبری و مدیریت نیروهای انسانی در وزارت عدلیه چه در مرکز و چه در ولایت را به عهده دارد. برای انجام این مامول وظایف و فعالیت های زیر را به صورت مشخص انجام می دهد:
-
تطبیق اصلاحات اداری به همکاری گروپ کاری وزارت و رهنمائی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
-
تطبیق قوانین ، مقررات ، لوایح ، و رهنمودهای مربوط به استقامت کاری این ریاست درتمام امور به وقت و زمان معین آن.
-
استخدام افراد واشخاص واجد شرایط و جذب کادر های ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی وبیطرفی.
-
مدیریت و نظارت از جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی واتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب ومعاشات.
-
تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی وزارت و درج تمام معلومات در دیتابس مربوط منابع بشری.
-
تنظیم و بررسی نیازسنجی آموزشی وترتیب پلان ها و اجرای برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت.
-
طرح ، ترتیب ، تنظیم وانکشاف تشکیلات اداره نظربه استراتیژی و نیازمندی های داخلی وزارت.
-
تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات در وزارت عدلیه.
-
پلان گذاری منابع بشری در وزارت عدلیه.
-
رسیدگی به شکایات کارکنان وزارت عدلیه.
-
مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصئونیت کارکنان.
-
معرفی کارکنان وزارت به برنامه های آموزشی داخلی وخارجی.
-
تشخیص حجم کار ریاست ها ، تعیین  دیپارتمنت ها ، تحلیل وظایف و ایجاد لوایح وظایف هربست.
-
تنظیم مسایل مربوط به معاشات استثنایی کارکنان وزارت.

قوانین تنظیم کننده فعالیت های این ریاست :
قوانینی که فعالیت های این ریاست را تنظیم می نماید و این ریاست برمبنای آن اجرای وظیفه می نماید به قرار زیر است:
-
قانون کار.
-
قانون خدمات ملکی.
-
قانون کارکنان خدمات ملکی.
-
مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی.
-
مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی.
-
مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی.
-
مقرره تنظیم تقاعد کارکنان خدمات ملکی.
مقرره بورسها.