ریاست نشرات و ارتباط عامه - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست نشرات و ارتباط عامه

 مقدمه:

بدون شک نشر قانون وآگاهی نهادهای دولتی وغیر دولتی وعامه مردم از احکام آن، نقش اساسی وموثر در درک وفهم عمیق تر وتطبیق بهتر وکامل تر آن دارد، کشور ما با اینکه در عرصه قانونگذاری، سابقه طولانی داشته ودر سال های اخیر موفقیت های چشمگیری نیز کسب نموده است.

وزارت عدلیه رسالت خود می داند در عرصه سایر فعالیت های خود در تنظیم قوانین نافذه وچاپ ونشر آنها از هیچ کوشش دریغ نورزیده وهر اقدام لازم ومقتضی را به عمل آورده تا اتباع این کشور از احکام قوانین نافذه کشور آگاهی داشته باشند.

بناٌ ریاست نشرات وارتباط عامه وزارت عدلیه به اساس حکم ماده پنجم ( قانون طرز ونشر وانفاذ اسناد تقنینی) منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (787) سال 1420 هجری.ق وظیفه خود میداند تا اسناد تقنینی را که از تصویب پارلمان می گذرد وبه توشیح رئیس جمهور میرسد به جریده رسمی جهت آگاهی اتباع کشور به نشر برساند. بخاطر معلومات بیشتر مخاطبین محترم قوانین در کشور اینک می پردازیم به معرفی مختصر جریده رسمی:

جریده رسمی یگانه نشریه رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که اسناد تقنینی ذیل بر وفق حکم ماده پنجم در آن نشر میگردد:

1- اعلامیه های دولت، مصوبات، قوانین، مقرره ها ، اساس نامه ها ، مصوبات شورای وزیران که ماهیت تقنینی داشته باشند، قراردادها ، موافقت نامه ها ، مقاوله ها، میثاق ها کنوانسیون ها مصوبات ستره محکمه  وسایر موضوعات که بموجب قانون ایجاب نشر را نمایند. وهمچنان علایم تجارتی محاکم وعلامات ثبت اسناد به منظور مطلع شدن تمام ادارات رسمی وغیر رسمی در کشور.

2- ماهنامه مجله عدالت ارگان نشراتی وزارت عدلیه :

مجله تخصصی است مطالب علمی ، حقوقی را جهت مطالعه بدسترسی دانش پژوهان وسایر علاقمندان عرصه های اکادمیک به نشر می رسا ند.

3- ماهنامه آگاهی حقوقی : طبع ونشر اخبار آگاهی حقوقی وغیره کتب نظر به پالسی های وزارت عدلیه جهت روشن شدن اذهان عامه مردم .

4- توزیع تمام اسناد تقنینی که در جریده رسمی به نشر میرسد وهمچنان سایر نشریات به تمام وزارت خانه ها ، ادارات دولتی وغیر دولتی در مرکزوولایات تا سطح ولسوالی ها .

5- ایجاد کتابخانه ها حقوقی در ولایات با ایجاد غرفه های فروش جریده رسمی ومجله عدالت وسایر نشریات که صاحب امتیاز آن وزارت عدلیه می باشد.

6- خدمات اداری ، اجرای وظایف که مطابق به پالسی وزارت بوده می باشد.

7- اشتراک در روزنامه ها، بولتن خبری سایر ادارات وموسسات بین المللی جهت آگاهی از مسایل ملی وبین المللی.

لایحه وظایف رئیس نشرات وارتباط عامه وزارت عدلیه:

1- اداره، رهبریوتنظیم امور نشراتی در مطابقت با اهداف اساسی وپالسی ها مطروحه وزارت عدلیه.

2- ترتیب پلانهای کاری طویل المدت ریاست نشرات در مطابقت با اهداف اساسی واستراتیژی وزارت.

3- اداره ورهبری ریاست نشرات از طریق طرح پیشنهادات ، ارایه مشوره ها، رهنمائی لازم وتقسیم کار در مطابقت با اهداف اساسی وضرورت اداره.

4- همکاری ورهنمائی کارمندان در طرح وترتیب پلانهای کاری دراز مدت وکوتاه مدت .

5- نظارت از تطبیق پلانهای کاری وپروسه چاپ قوانین چگونگی اجراات کارمندان وآگاهی از مشکلات وموانع کار آنها .

6- ایجاد ارتباط وهماهنگی با ارگانهای نشراتی ورسانه ها به منظور آگاهی از پیشرفت کار ودریافت تجارب آنها.

7- تدویر جلسات کاری جهت انتقال تجارب جدید به کارمندان .

8- اشتراک در جلسات رهبری وزارت به منظور انعکاس مشکلات کاری ودر یافت تصاویب وهدایات مقام وزارت.

9- اخذ گزارش از چگونگی مدیریت های مربوطه ، تحلیل ، توحید وارایه آن به مقام وزارت عدلیه.