رياست تفتيش داخلی

ریاست تفتیش داخلی وزارت عدلیه مطابق بند یازدهم مصوبه شماره (8) مورخ 12/11/1383  مجلس عالی وزرا در تشکیل سال 1384 وزارت عدلیه ایجاد و مطابق پلان منظور شده از طرف مقام محترم وزارت عدلیه با هماهنگی اداره عالی تفتیش فعالیت مینماید .
الف : اهداف وظیفوی ریاست تفتیش داخلی را موارد ذیل تشکیل میدهد .
1-حصول اطمینان از اجراآت مسلکی ، مالی و اداری ، ادارات تحت اثر وزارت .
2-نظارت وکنترول موثر امور مسلکی ، مالی واداری .
3- چگونگی تحقق پلان های مرتبه ادارات تحت اثر .
4- حراست دارائی های عامه ازطریق کنترول ونظارت .
5-شناسائی فعالیت های غیرقانونی ، غیر موثر ،غیر مفید و نادرست ادارات تحت اثر و پیشنهاد اصلاح و نواقص آنها .


ب-تفتیش داخلی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :
1-طرح وترتیب پلان تفتیش.
2- اجرای تفتیش وتطیبق پلان های مرتبه .
3- وضع لوایح وطرزالعمل ها ورهنمود های به منظورتطبیق بهتر احکام این قانون .
4- رعایت معیارهای اجرائی اداره عالی تفتیش وسایر سازمان های عالی بین المللی تفتیش بادر نظرداشت احکام این قانون .
5-نشر گزارشات عندالضرورت طبق لزوم دید مقامات ذیصلاح وزارت .
ریاست تفتیش داخلی وزارت عدلیه از آغاز فعالیت خویش تا اکنون توانسته بمنظور تنظیم فعالیت های کاری پلان سالانه را تدوین نماید .و همچنان  در تفاهم با اداره عالی تفتیش ریاست دولت پلان بازرسی شعبات در ولایات را به استقامت کاری خود ترتیب نموده که بعد از اخذ منظوری مقام محترم وزارت عدلیه برای اجراات ورهنمائی بمنظور ارائه خدمات بهتر و موثر فعالیت مینماید در همین راستا با تامین ارتباط کاری بمنظور سهولت و پیشرفت امور و ارتقای ظرفیت کاری با ادارات ذیربط تشریک مساعی دارد این ریاست دارای سه پلان کاری (سالانه ، فوق العاده و کنترول عینی و جاری میباشد ، که انرا در ادارات تحت اثر وزارت عدلیه تطبیق مینماید .
ج- این ریاست در تشکیل خویش دارای (3) آمریت (آمریت بورد مفتشین ، آمریت نظارت و کنترول و آمریت تحلیل و توحید گزارشات ) ویک مدیریت اداری میباشد .

طرز العمل  کاری ریاست تفتیش داخلی

مقرره تفتیش داخلی