رياست انسجام ، بررسی و ثبت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی

معرفي مختصر رياست انسجام، بررسي و ثبت سازمانهاي اجتماعي واحزاب سياسي

 

رياست انسجام، بررسي و ثبت سازمانهاي اجتماعي و احزاب سياسي با هدف بررسي و ثبت سازمانهاي اجتماعي و احزاب سياسي به اساس فرمان شماره ۱۵۲ مورخ ۵/۸/۱۳۸۱ در چوکات وزارت عدليه ايجاد گرديد .

 

اهم وظايف اين رياست به شرح ذيل مي باشد :

- مطابق به قانون احزاب سياسي و مقرره طرز ثبت احزاب سياسي که به اساس مصوبه شماره ۲۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ مجلس عالي وزراء و طي فرمان شماره (۷۳) در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ از جانب رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و به تاريخ ۲۶ ميزان سال ۱۳۸۳ نيز در جريده رسمي شماره (۸۱۲) به نشر رسيد، وزارت عدليه عهده دار بررسي، ثبت و صدور جواز فعاليت براي احزاب سياسي گرديد که اين وظيفه به رياست انسجام محول شد و هم اکنون اجراي آن را بر عهده دارد .

 - طبق قانون سازمانهاي اجتماعي بنا به مصوبه شماره (۴۴ بر۱۲) مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ مجلس عالي وزرا که به تاريخ ۵ /۸/۱۳۸۱ توسط رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و به تاريخ ۲۲ جدي سال ۱۳۸۱ در جريده رسمي شماره (۸۰۴) به نشر رسيد، اين رياست عهده دار بررسي، ثبت و صدور جواز فعاليت براي سازمان هاي اجتماعي مذکور گرديده است .

لازم به ذکر است که از آغاز فعاليت رياست انسجام در مورد ثبت احزاب سياسي الي تاريخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۲ جمعاً ۵۷ حزب سياسي توانسته اند به اساس قانون جدید احزاب سیاسی پس از طي مراحل قانوني، مجوز فعاليت دريافت نمايند و همچنين از آغاز فعال شدن اين رياست تا حال جمعاً به تعداد ۳۷۷۰ سازمان اجتماعي جواز فعاليت کسب نموده اند .