رياست عمومي مراکز اصلاح و تربيت اطفال

ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت  اطفال به عنوان یکی از بخشهای وزارت عدلیه بوده که وظیفه نگهداری و تربیت مجدد اطفال مظنون،متهم ومحکوم  را به عهده دارد.

تاریخچه:

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال که قبلاً به نام دارالتادیب یاد می شد درسال 1346 در چوکات وزارت عدلیه به حیث واحد دوم بودجوی تاسیس و شروع به فعالیت نمود .این موسسه در سال 1361 مربوط وزارت داخله گردید و درسال 1369 دوباره در چوکات وزارت عدلیه قرار گرفت .به اساس فرمان شماره (2) مورخ 10/2/1382دولت انتقالی  اسلامی افعانستان این موسسه تغییر نام یافت و به به مرکز اصلاح و تربیت  اطفال مسمی  گردید.

تعریف مرکز اصلاح و تربیت اطفال:

مرکز  اصلاح و تربیت  اطفال محلات سلب آزادی می باشد که اطفال مظنون،متهم و محکوم بین سنین(12 الی 18) سال کامل در آن نگهداری وتحت آموزش و پرورش قرار می گیرند.

اهداف مراکز اصلاح و تربیت اطفال:

 • تامین حقوق طفل مظنون،متهم و یا محکوم به حجز با در نظر داشت ارزش های دینی و موازین حقوق بشری.
 • نگهداری بهتر و مطمئن اطفال مظنون،متهم و یا محکوم به حجز.
 • آموزش و تربیه اطفال مظنون،متهم و یا محکوم به حجز جهت بازگشت مجدد به حیث افراد سالم جامعه.
 • تطبیق قرارهای خارنوالی و فیصله های محاکم اختصاصی اطفال.
 • بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان  مراکز اصلاح و تربیت اطفال در امر تربیه مجدد اطفال محکوم به حجز.

بخش های مراکز اصلاح و تربیت اطفال:

مراکز  اصلاح و تربیت اطفال دارای دو بخش می باشد :

بخش باز: محلی است که اطفال متخلف از قانون در آن از طرف روز نگهداری و تحت آموزش و تربیت قرار گرفته و از طرف شب به اساس ضمانت کتبی مبنی بر احضار همه روزهآنها به ممثل قانونی شان تسلیم داده می شود.

بخش بسته: محلی است که اطفال متخلف از قانون شب و روز غرض آموزش و پرورش در آن نگهداری می شوند.

نگهداری اطفال به بخشهای باز وبسته مراکز اصلاح وتربیت اطفال به اساس قرار های خارنوالی ومحاکم مربوط صورت میگیرد.حجز اطفال به بخشهای باز یا بسته مرکز اصلاح صرف به اساس تصامیم محاکم ذییصلاح صورت میگیرد.

مسئولین مراکز اصلاح و تربیت اطفال می تواند در صورت تغییرات مثبت و قابل ملاحظه در روش و سلوک اطفال محکوم به حجز در بخش بسته مراکز اصلاح وتربیت اطفال ،ایشان را بعد از استیذان محکمه مربوط به بخش باز انتقال دهند .

وظایف و صلاحیت های مراکز اصلاح وتربیت اطفال:

 • نگهداری اطفال مظنون،متهم و محکوم به حجز.
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع جرم و تامین انظباط و نظم در داخل مراکز اصلاح.
 • تامین شرایط بهتر رهایشی برای اطفال مظنون،متهم و یا محکوم به حجز.
 • تامین امنیت و حفاظت ادارات مراکز اصلاح به همکاری وزارت امور داخله.
 • انتقال اطفال مظنون،متهم یا محکوم به حجز به محاکم ،خارنوالی ها و سایر ادارات ذیربط به همکاری وزارت امور داخله.
 • انتقال اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز از مرکز به ولایات و برعکس آن،به همکاری وزارت امور داخله.
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع حریق در مراکز اصلاح به همکاری پولیس ضد حوادث وزارت داخله.
 • تامین و تطبیق قرارهای خارنوالی  وفیصله های محاکم مربوط در رابطه به اطفال مظنون،متهم یا محکوم به حجز.
 • اتخاذ تدابیر جهت ارتقای سطح آموزش اطفال مظنون،متهم یا محکوم به حجز.
 • تنظیم برنامه های تربیوی،حرفوی ،آموزشی و سواد آموزی .

 

 • اخذ عرایض و شکایات  اطفال مظنون،متهم یا محکوم به حجز و ارسال آن به مراجع مربوط .
 • تنظیم ملاقات و تامین رابطه اطفال مظنون،متهم یا محکوم به حجز با اعضای فامیل و اقارب نزدیک آنها.
 • ارائه پیشنهاد و نظریات اصلاحی در رابطه به بهبود امور بخش های مراکز اصلاح .
 • ارائه گزارش از چگونگی اجراات مربوط به مقامات صالحه .
 • انجام سایر وظایفی که از طرف شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا مقام محترم وزارت به آنها محول میگردد .

شواری عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال .

به منظور تامین حقوق اطفال مظنون،متهم یا محکوم به حجز، تطبیق موثر قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، بررسی و بهبود فعالیت های مراکز  اصلاح وتربیت اطفال و اتخاذ تصامیم لازم در زمینه ،شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال به ترکیب ذیل ایجاد میگردد.

 1. وزیر عدلیه به حیث رئیس .
 2. نماینده ستره محکمه به حیث عضو .
 3. مرستیال لــوی خارنوالی حیث عضو .
 4. معین وزارت امور داخله به حیث عضو .
 5. معین وزارت مــــعارف به حیث عضو .
 6. معین وزارت صحت عامه به حیث عضو .
 7. معیـــــن وزارت امور زنان به حیث عضو .
 8. معین وزارت ارشاد،حج و اوقاف به حیث عضو .
 9. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث عضو.
 10. نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افعانستان به حیث عضو.
 11. معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین  به حیث عضو .
 12. نماینده جامعه مدنی به انتخاب وزیر عدلیه به حیث عضو .(در حال حاضر انجمن مستقل وکلای مدافع به نماینده گی از جامعه مدنی عضویت این شورا را دارا می باشد.
 13. رئیس عمومی مراکز  اصلاح و تربیت اطفال به حیث عضو و منشی .
 • نمایندگان موسسات داخلی وخارجی که در مورد اطفال کار مینمایند ، در صورت دعوت میتوانند به حیث ناظر در جلسات مذکور شرکت نمایند.
 • شورای عالی مراکز اصلاح وتربیت اطفال میتواند به منظور همآهنگ ساختن فعالیت های مراکز اصلاح وتربیت اطفال در سطح ولایات کمیته های فرعی را ایجاد نماید.
 • شورای عالی مراکز اصلاح وتربیتاطفال میتواند ، تعدیلات لازم را در قانون اطفال پیسشنهاد نماید.همچنان این شوری صلاحیت دارد  به منظور تطبیق بهتر احکام قانون ، مقرره را پیشنهاد و لوایح وطرز العمل هارا وضع وتصویب نماید.
 • جلسات عادی شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال در هر سه ماه یکبار دایر و جلسات فوق العاده آن به اساس تصمیم رئیس یا به پیشنهاد یک ثلث اعضای آن دایر شده میتواند .

پروتوکول های  همکاری فی ما بین وزارت عدلیه و دیگر ادارات ذیربط:

 • پروتوکول همکاری بین وزارت عدلیه و وزارت محترم معارف در مورد اعزام معلمین تدریسی،معلمین سواد آموزی،مربیان ورزش ، تهیه کتب ،مواد درسی و ممد درسی و لوازم ورزشی برای اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و تربیت اطفال .
 • پروتوکول همکاری بین وزارت عدلیه و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ جهت ارسال کتب ،نشریه های موقوت و غیر موقوت به منظور تقویت کتابخانه های مراکز اصلاح و تربیت اطفال .
 • پروتوکول همکاری بین وزارت عدلیه و وزارت محترم صحت عامه در مورد اعزام داکتران ،نرس و سایر پرسونل مسلکی ، تهیه وسایل و خدمات طبی،صحی و تداوی اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و تربیت اطفال و در صورت نیاز بستری نمودن اطفال در شفاخانه ها .
 • پروتوکول همکاری بین وزارت عدلیه و وزارت محترم کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین در مورد اعزام کارمندان خدمات اجتماعی به مراکز ا صلاح و تربیت اطفال  و تهیه و به دسترس قرار دادن سامان و لوازم آموزش های حرفوی برای مراکز اصلاح و زمینه سازی برای کار و فعالیت موثر اطفال بی سرنوشت بعد از رهایی از مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
 • پروتوکول همکاری بین وزارت عدلیه و وزارت محترم ارشاد،حج و اوقاف به منظور اعزام علما  و مبلغین دینی و تهیه کتب دینی و سایر نشرات اسلامی برای مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
 • عقد موافتنامه  همکاری نه جانبه بین ادارات (عدلیه،ستره محکمه،لوی خارنوالی،داخله،کار و امور اجتماعی،معارف،امنیت ملی،صحت عامه و امور زنان) به منظور تشریک مساعی در ایجاد سیستم عدالت اطفال و نوجوانان و رجعت دهی قضایای اطفال .

 

 • تفاهمنامه همکاری میان موسسه CIC ( اطفال در معرض خطر) با وزارت عدلیه جهت دستیابی و رسیدن  اهداف توافقنامه نه جانبه و تطبیق پروژه های مراکز اصلاح متکی به اجتماع و پروژه تعلیمی خدمات اجتماعی.
 • تفاهمنامه همکاری میان وزارت عدلیه و موسسه حمایت از زنان مدیکا افغانستان جهت ارائه خدمات رایگان،مساعدت های حقوقی،روانی و اجتماعی،صحی ،تعلیمی و بلند بردن سطح آگاهی جامعه برای محو خشونت.
 • تفاهمنامه همکاری میان موسسه TDH و وزارت عدلیه جهت کمک به  اطفال متخلف و خانواده های آنها در افغانستان و اطفال در معرض خطر مبتلا شدن به مواد مخدر  و اطفالی که از حقوقشان محرون گردیده اند و به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند و همچنان برنامه های مصونیت اجتماعی برای اطفال نیازمند و آسیب پذیر  و بلند بردن سطح دانش جامعه پیرامون حقوق اطفال و برنامه های آموزشی.
 • عقد تفاهمنامه همکاری میان وزارت عدلیه و سفارت ایالات متحده امریکا INL /CSSP در مورد ارائه خدمات به مراکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش های ( امن،تحفظ و نگهداشت بشردوستانه مراکز  اصلاح و ارائه مشوره ها و راهنمایی ها و حمایت های لازم از طریق دفتر CSSP .
 • عقد تفاهمنامه همکاری میان وزارت عدلیه و سفارت ایالات متحده امریکا INL /JSSP در مورد حمایت از سکتور عدلی افعانستان ،ارائه خدمات حقوقی به مراکز اصلاح و تربیت اطفال ،تدویر و برگزاری ورکشاپ ها،تریننگ ها و کنفرانس ها و فراهم ساختن تسهیلات لازم غرض برگزاری برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان مراکز اصلاح .
 • عقد تفاهمنامه همکاری با  دفتر JSSP  در مورد ایجاد سیستم دیتابیس (CMS) جهت ثبت دوسیه های قضائی

 

عرضه خدمات در مراکز اصلاح و تربیت اطفال:

 مسئولین مراکز اصلاح و تربیت اطفال جهت بهبود وضعیت معیشتی اطفال مظنون،متهم و محکوم به حجز با همکاری سایر ادرات ذیربط دولتی و موسسات ملی و بین المللی خدمات ذیل را ارائه می نمایند:

 • نگهداری اطفال مظنون ،متهم ومحکوم به حجز.
 •  فراهم آوری اعاشه اطفال مظنون، متهم ومحکوم به حجز در داخل مراکز اصلاح وتربیت اطفال.
 • فراهم آوری بستر خواب ،چپرکت ، اتاقهای  مناسب با شرایط صحی ومحیط زیست.
 • ارائه پروگرامهای تعلیمی و تربیتی برای اطفال مظنون، متهم ومحکوم به حجز.
 • ارائه پروگرامهای حرفوی برای اطفال مذکور در مراکز اصلاح.
 •  مساعد ساختن زمینه برای اجرای تمرینات سپورتی
 • فراهم ساختن زمینه ادای  مناسک دینی  وکتاب های مذهبی.
 • ایجاد کتابخانه به منظور ارتقای دانش اطفال به سویه اطفال.
 • ارائه خدمات صحی و تداوی  مریضان جسمی وروانی .
 • تنظیم پروگرام ملاقات با اولیا وممثل قانونی اطفال مطابق احکام قانون.
 • اخذ و ارسال نامه های اطفال.
 • تنظیم وپیشنهاد  رخصتی  های ضروری وسا لانه اطفال .
 • تنظیم فعالیت  های جامعه مدنی در مراکز اصلاح وتربیت اطفال .

تطبیق فرامین عفو وتخفیف مجازات:

به اساس ماده (64) قانون اساسی افغانستان ، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت دارد که مطابق به احکام قانون، فرامین عفو وتخفیف مجازات را درمورد محجوزین ومحبوسین صادر نماید. در سال 1393 از اثر تطبییق فرامین مذکور جمعا به تعداد (386) طفل  منجمله (270) پسر و(116) دختر مورد عفو قرار گرفته واز حجز رها گردیده اند و در مورد حجز (238) طفل منجمله (215) پسر و(23) دختر تخفیف رونما گردیده است.

تعداد مراکز اصلاح وتربیت اطفال وتعداد اطفال متخلف در مراکز اصلاح

در حال حاضر در (34) ولایت کشور مراکز اصلاح و تربیت اطفال فعال می باشد ودر ماه حمل سال جاری در حدود (886 ) طفل  مظون ،متهم ومحکوم در مراکز تحت آموزش و پرورش قرار دارند. که از جمله 10درصد آنرا دختران تشکیل میدهند ، این رقم همواره یکسان نبوده وپیوسته در حال تغیر میباشد..

پورسیجر کاری رياست عمومي مراکز اصلاح و تربيت اطفال را اینجا مشاهده نمائید.