رياست پاليسی و پلان - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رياست پاليسی و پلان

تاریخچه

اگر به گذشته مراجعه کنیم در می یابیم که سابقه پالیسی سازی و پلانگذاری بسیار طولانی می باشد. نکته قابل توجه در این است که در گذ شته بر خلاف سایر کشورهای جهان در افغانستان به این پدیده مثبت کمتر توجه صورت گرفته، اما با ورود تحول جدید در افغانستان، این مسئله در ادارات دولتی بصورت جدی تری مورد توجه قرار گرفت و در وزارت عدلیه بخصوص با احراز پست مقام وزارت عدلیه از سوی محترم قانونپوه سروردانش توجه بیشتری به بخش پالیسی و پلا نگذاری گردیده و این بخش را که قبلآ در تشکیل ریاست اداری تحت عنوان مدیریت (احصائیه و پلان) بود و سهم قابل ملاحظه ای در پیشبرد امور وزارت عدلیه نداشت. در ابتدا به آمریت پلان و پالیسی و سپس در سال 1388  به ریاست مستقل پالیسی و پلان در چهار چوب وزارت عدلیه ارتقا دادند.

ضرورت ایجاد:

وزارت عدلیه بمنظور تحقق استراتیژی پنج ساله وزارت (قانون و عدالت) و در نهایت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ریاست پالیسی و پلان را که عهده دار تحلیل استراتیژی وانکشاف آن به پلانهای تطبیقی و تنظیم پروژه های انکشافی می باشد، ایجاد نموده است. این بخش با دفتر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان رابطه تنگاتنگ داشته پالیسی ها و پلان های انکشافی را در هماهنگی با ادارات دیگر و به اساس ضرورت ها و نیازمندی های وزارت توسعه خواهد داد. این بخش همچنان از تطبیق پروژه ها نظارت کرده و گزارشات را مطابق به فعالیت های وزارت و دفتر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تهیه خواهد کرد.

دیدگاه :

دیدگاه این ریاست را نقش همکار تخنیکی مقام رهبری وزارت به خصوص شخص جلالتمآب وزیر عدلیه در مدیریت استراتیژیک و تصمیم گیری های شان تشکیل میدهد

اهداف :

- طرح و انکشاف پالیسی ها در عرصه های کاری وزارت عدلیه .

- تحلیل وتجزیه استراتیژی وزارت عدلیه و سکتور عدلی.

- طرح و ترتیب پروژه های انکشافی وزارت جهت پیشنهاد به حکومت و جلب کمک های موسسات خارجی .

- ارائه مشوره های تخنیکی در مورد پلانگذاری و سیستم گزارش دهی به سایر ریاست های مرکزی و ولایتی در صورت ضرورت.

- تصنیف و تفکیک نیازمندی های واحد های وزارت در مرکز و ولایات با در نظر داشت اولویت های پیشبینی شده و هماهنگ ساختن آن با پلان استراتیژیک وزارت.

- انکشاف سیستم معلوماتی (دیتابیس) پروژه های انکشافی وزارت عدلیه .

وظایف کلیدی:

- توحید و انسجام پلانهای تطبیقی ریاست های ذیربط وزارت جهت ارائه بمقامات ذیصلاح و ادارات مربوطه.

- طرح و ترتیب رهنمودهای پلانگذاری، جمع آوری معلومات و شاخص های پلانی و ارسال آن به ریاست های مرکزی و واحدهای دومی.

- طرح وترتیب پلان عملیاتی استراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری وزارت عدلیه .

- جمع آوری ارقام و احصائیه های معلوماتی، ضروریات و نیازمندی های وزارت غرض طرح و ترتیب پلان انکشافی.

- طرح پلان انکشافی بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات و دفاع از بودجه انکشافی در مراجع ذیربط.

- طرح و ترتیب پروپوزل های پروژه های انکشافی در مطابقت با استراتیژی وزارت .

- جمع آوری، توحید و تحلیل گزارشات از تطبیق پلان های کاری ریاست ها و ارائه آن به مقامات ذیصلاح و ادارات ذیربط.

- ایجاد هماهنگی و نظارت از تطبیق برنامه ها و پروژه ها در مطابقت با پالیسی و استراتیژی و پلان تطبیقی و ارائه گزارش آنها به مقامات ذیربط.

 -اشتراک در جلسات کمیته های تخنیکی بین الوزارتی (پالیسی سازی و پلانگذاری)

- تآمین هماهنگی با دفتر ANDS   و ارتباط مستمر با آن اداره در جهت تطبیق استراتیژی وزارت عدلیه در راستای تحقق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.

پروسیجر کاری رياست پاليسی  و پلان را اینجا مطالعه نمائید.