معلومات عمومی در رابطه به اداره حمایت از حقوق بشر - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی در رابطه به اداره حمایت از حقوق بشر

اداره حمایت از حقوق بشر در سال 2010 به اساس یک تفاهمنامه فی مابین وزارت عدلیه و اداره انکشافی ملل متحد  (UNDP) ایجاد گردید. خوشبختانه ایجاد این اداره در چوکات وزارت عدلیه در سال 2011  از طرف شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تصویب گردید.
اداره حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه در زمینه ارتقای ظرفیت ادارات دولتی به منظور اجرای درست مکلفیت های بین المللی حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان که برمبنای تعهدات بین المللی خویش انرا به عهده دارد، فعالیت مینماید. این اداره جهت رسیدن به این هدف در چهار استقامت کاری ( تدویر برنامه های آموزشی حقوق بشر، پیگیری سفارشات میکانیزمهای نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظارت از تطبیق کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و مرور اسناد تقنینی و استراتیژیک در روشنایی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر(، فعالیت مینماید.
آدرس: اداره حمایت از حقوق بشر، وزارت عدلیه
سایت انترنتی: www.moj-hrsu.gov.af