معلومات عمومی در رابطه به اداره حمایت از حقوق بشر

اداره حمایت از حقوق بشر در سال 2010 به اساس یک تفاهمنامه فی مابین وزارت عدلیه و اداره انکشافی ملل متحد  (UNDP) ایجاد گردید. خوشبختانه ایجاد این اداره در چوکات وزارت عدلیه در سال 2011  از طرف شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تصویب گردید.
اداره حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه در زمینه ارتقای ظرفیت ادارات دولتی به منظور اجرای درست مکلفیت های بین المللی حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان که برمبنای تعهدات بین المللی خویش انرا به عهده دارد، فعالیت مینماید. این اداره جهت رسیدن به این هدف در چهار استقامت کاری ( تدویر برنامه های آموزشی حقوق بشر، پیگیری سفارشات میکانیزمهای نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظارت از تطبیق کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و مرور اسناد تقنینی و استراتیژیک در روشنایی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر)، فعالیت مینماید.

آمریت حمایت حقوق بشر به تأسی از مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی دارای هدف، وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

هدف:

ارتقای ظرفیت ادارات دولتی به منظور اجرای مکلفیت های حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بر اساس تعهدات بین المللی حقوق بشر آنرا به عهده دارد.

وظایف و صلاحیت ها:

بر مبنای ماده پنجم مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی این اداره دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

1- پیگیری از تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشر و پروتوکول های منضمه آن در ادارات دولتی.

2- همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عرصۀ تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشر و پروتوکول های منضمه آن.

3- پیگیری سفارشات و قطعنامه های سازمان ملل متحد وسایر میکانیزم های ملی و بیـن المللی در عرصۀ حقوق بشرو سفارشات کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

4- همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور خارجه در ز مینۀ  تهیۀ گزارش به نهاد های ناظر سازمان ملل متحد.

5- تدویر برنامه های آموزشی به منظور بلند بردن سطح آگاهی کارکنان ادارات دولتی و منسوبین نظامی در عرصۀ حقوق بشر، در همآهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر.

6- جمع آوری معلومات در مورد رعایت موازین حقوق بشری در ادارات دولتی و ارائه آن به کمیته همآهنگی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم لازم در زمینه.

7- مطالعه و بررسی اسناد تقنینی، پالیسی ها و استراتیژی های ادارات دولتی جهت رعایت میثاق های بین المللی حقوق بشر و ابراز نظر در زمینه.

8- طرح وترتیب لوایح و طرزالعمل  ها در زمینۀ حقوق بشر.

9- تشخیص اولویت های کاری ادارات دولتی در عرصۀ حقوق بشر در همآهنگی با آنها.

10- ترتیب پلان کاری.

11- ارائه گزارش از اجراآت و فعالیت های خویش به کمیتۀ همآهنگی و مقام وزارت و نشر آن  غرض آگاهی عامه.

12- انجام سایر وظایفی که از طرف کمیتۀهمآهنگی و یا وزارت عدلیه به ادارۀ محول میگردد.

اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه وظایف فوق الذکر را در سه استقامت کاری ذیل تنظیم و انجام مدهد:

مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک:

مرور قوانین ومطالعات استراتیژیک مبتنی برحکم فقره (3) ماده(1) و فقره(7) ماده (5) مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی یکی از فعالیت های کلیدی اداره حمایت حقوق بشر میباشد. این اداره به تأسی از تعهدات بین المللی افغانستان به منظورتحقق و انعکاس مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر در قوانین ملی، مسودۀ های اسناد تقنینی را در پرتوکنوانسیون های بین المللی حقوق بشر مرور نموده و با تهیۀ گزارشات مقایسوی زمینه عملی اصلاح، تعدیل، ایزاد و حذف احکام مغایر با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را مساعد مینماید.

نتایج یافته های مرور مسودة اسناد تقنینی بعد از تحلیل و ارزیابی همه جانبه از طریق ریاست محترم تقنین در نسخه نهائی مسودة قوانین گنجانیده میشود. این بخش با تحقیق پیرامون حقوق مندرج در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و تحلیل جنبه های حقوقی و حقوق بشری، ظرفیت تطبیقی نهادهای حکومتی را تقویت بخشیده و با تشریک و نشر نتایج تحقیقات دولت افغانستان را حین رعایت و الحاق به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر یاری و معاونت مینماید.

آموزش حقوق بشر:

بخش آموزش حقوق بشر به تأسی از بند (5) ماده پنجم مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی مسئولیت دارد تا زمینه های ارتقای ظرفیت کارکنان دولت را از طريق راه اندازي برنامه هاي آموزشي و ترتیب رساله های تحقیقی و علمی پیرامون حقوق بشر مساعد نمايد. واحد آموزش حقوق بشر اداره حمایت حقوق بشر برنامه های آموزشی حقوق بشر (ورکشاپها، سیمینارها، بحثهای گروپی مشورتی و پیگیری و ....) را پیرامون کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، سفارشات میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مکلفیت دولت در قبال حقوق بشر، میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نحوه ارایه گزارش دولت به میکانیزم های نظارتی سازمان ملل متحد  و سایر مفاهیم مرتبط به رعایت و تحقق اسناد بین المللی حقوق بشر برای کارکنان ادارات دولتی تدویر می نماید.

  نظارت و پيگيري:

بخش نظارت و پیگیری مبتنی بر بند (1، 3 ، 6 و 9) ماده پنجم مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی از تطبيق مفاد مندرج در کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و سفارشات میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در ادارات دولتی پیگیری نموده، و زمنیه های عینی و عملی تطبیق ارزش های مندرج درکنوانسیون های مصوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سفارشات کمیته های ناظر را از طریق  طرح و تطبیق پلان های عمل و برنامه های پیگیری کننده، مساعد می نماید.

لازم به تذکار است که بخش نظارت وپیگیری معلومات همه جانبه را راجع به اقدامات عملی ارگان های ذیربط دولتی، جمع آوری و توحید نموده و وزارت امورخارجه را حین تدوین گزارش ادواری کمک می نماید.

قرار شرح فوق فعالیت ها و وظایف عمده این آمریت در قید (2) ورق ترتیب و  غرض اجراأت بعدی به شما تقدیم است.

نوت: بروشور معلوماتی اداره حمایت حقوق بشر و موضوعات مربوط به حقوق بشر در حال تهیه شدن است و دیتابیس نیز عنقریب آنلاین میگردد.

 


آدرس: اداره حمایت از حقوق بشر، وزارت عدلیه
سایت انترنتی: www.moj-hrsu.gov.af