معرفی مختصر ریاست ارتباط خارجه !

ضرورت ایجاد: ریاست ارتباط خارجه که بخش کلیدی این وزارت بوده، منظور از ایجاد آن مختص به تهیه پاسپورت و ویزه کارمندان عالی رتبه این وزارت میباشدکه ازهرجهت قابل ملاحظه است، موسسات داخلی وخارجی به اساس ضرورت ها ونیازمندی های وزارت غرض توسعه درتماس بوده و هم چنان ازتطبیق امور وظایف محوله نظارت کرده وگزارشات آنها را مطابق به فعالیت های وزارت به منظور استراتیژی انکشافی ملی افغانستان تهیه میدارد.

رياست ارتباط خارجه يک رئيس، یک آمريت و سه مدیریت عمومی وچهار مدیریت دارد.

  • رئیس ارتباط خارجه
  • آمریت هماهنگی باموسسات.
  • مدیریت عمومی انسجام پروژه های غیراختیاری.
  • مدیریت انسجام پروژه های غیراختیاری
  • مدیریت عمومی هماهنگی باموسسات.
  • مدیریت هماهنگی باموسسات.
  • مدیریت عمومی ارتباط خارجه.
  • مدیریت ارتباط خارجه.
  • مدیریت اجرائیه.

مجموع کارمندان رياست ارتباط خارجه (9) نفر مي باشد.

وظایف کلیدی: ترتیب وتنظیم پاسپورت و ویزه سفرهای خارجی کارمندان عالی رتبه ازطریق وزارت خارجه، ترک وکسب تابعیت مطابق به قانون تابعیت، ارتباط به موسسات وانجو ها صورت پذیراست.

پلان هاي کاري رياست ارتباط خارجه معمولاً يکساله تنظيم ميگردد. آمريت، مديريت ها وکارمندان، پلان هاي کاري خود را مطابق به پلان سالانه رياست تنظيم نموده و مطابق آن عمل مينمايند.

قوانين مورد استناد رياست ارتباط خارجه:

 قانون تابعیت، موسسات ، انجو ها، قانون کار، قانون خدمات ملکي، مقرره اضافه کاري، مقرره طرزسلوک مامورين و طرزالعمل رسيدگي به شکايات مامورين خدمات ملکي.

طرح وترتیب: طرح و تدویر جلسات، دعوت  همکاری موسسات داخلی وخارجی درپروسه  های مختلف با ادارات مربوط وزارت، ترتیب تفاهمنامه ها، صدور دعوت نامه ها مربوط جهت تشویق موسسات داخلی وخارجی جهت تطبیق استراتیژی وزارت عدلیه در راستای استراتیژی وانکشاف ملی افغانستان.

پروسیجرهای کاری ریاست ارتباط خارجه نظر به لایحه وظایف قرارذیل است.

- طی مراحل قانونی اسناد کسب وترک تابعیت .

- تطبیق مسوده وطی مراحل قانونی تفاهمنامه موسسات داخلی وخارجی .

- طی مراحل اسناد سفرهای خارجی کارمندان وزارت .

- کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان ومهاجران بالا بردن سطح آگاهی عامه از طریق رسانه ها، برگزاری کنفرانس ها،سیمینارها، ورکشاپ ها وتهیه سپارت درمورد خطرات ناشی از قاچاق انسان.

- کمیسیون ولایتی مبارزه علیه قاچاق انسان ومهاجران در تمام ولایات وهماهنگی با نهاد هایکه درعرصه قاچاق انسان فعالیت دارند.