آمریت جندرمعینیت اداری ومالی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

آمریت جندرمعینیت اداری ومالی

آمریت جندر وزارت عدلیه ، در مطابقت با تعهدات دولت در راستای حمایت از ایجاد تعادل و توانمند سازی و برابری زنان و مردان، در سال (۱۳۹۰) تأسیس وتحت اثر ریاست پالیسی، پلان وارتباط خارجه فعالیت مینمود و در سال ۱۳۹۱ از تشکیل ریاست پالیسی، پلان وارتباط خارجه جدا، تحت اثر معینیت اداری و مالی فعالیت مینماید.  در تشکیل این آمریت یک آمر و دو  کارشناس فعالیت دارند.  این آمریت جهت تقویت روند برقراری عدالت و تساوی جنسیت اجتماعی، توانمند سازی زنان کارمند، افزایش سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط کارمندان زن ، تامین مصئونیت و امنیت فزیکی و روانی تمام کارمندان به خصوص زنان در محیط کاری و ایجاد فرصت های برابر برای کارکنان زن و مرد با ریاست های وزارت عدلیه ، همکاری مینماید.

با توجه به عوامل محصورکننده وواقعیت های اجتماعی که فرصت های  زنان را محدود ساخته وسبب شده که زنان نتوانندهمانند مردان از تعلیمات اساسی برخوردار گردیده و استعداد های فطری شان را رشد دهند ، زنان اکثرا درایفای نقش درعرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی حضورکمرنگ داشته  ودرنتیجه عدالت وبرابری جنسیت اجتماعی شکل گرفته نتوانسته است.علاوتا وزارت عدلیه نیزخدماتی را به مردم ارایه می نماید که بخش عظیمی از این خدمات نیازمند حضور گسترده و فعالانه زنان در ادارات تحت اثروزارت عدلیه میباشد.  روی این ملحوظ آمریت جندربه دوهدف عمده برای برابری جندردرین وزارت بیشترتمرکز دارد ، که برگرفته شده ازپلان کاری ملی زنان افغان "نپوا" میباشد این دوهدف عبارتنداز :

 • ارتقای ظرفیت کارمندان اناث وزارت عدلیه
 • افزایش حضورزنان درپست های کلیدی وزارت عدلیه

به منظوربراورده شدن این دوهدف این امریت سند پالیسی جنسیت اجتماعی (جندر) و علاوتا پلان ستراتیژیک جندررا  تصویب وبه منسه اجرا اورده است .

فعالیت های عمده این امریت قرارذیل اند:

 • تهیه پالیسی برای امریت جندرتحت نام پالیسی جنسیت اجتماعی "جندر"
 • تهیه پلان ستراتیژیک آمریت جندرمبتنی برستراتیژی وزارت عدلیه وپالیسی جنسیت اجتماعی" جندر"
 • تدویربرنامه های آگاهی دهی  وتشویق فارغین اناث پوهنتون ها برای درخواست پست های خالی وزارت عدلیه
 • معرفی (11) تن کارمندان اناث وزارت برای تحصیلات عالی درپوهنتون سلام ،معرفی (3) تن کارمندان اناث به فراگیری لسان انگلیسی یک ساله به پوهنتون کاردان ومعرفی (23) تن ازفارغین اناث به دوره کارآموزی در وزارت وولایت بلخ.
 • تجهیزکودکستان وزارت عدلیه وهمچنان تهیه منول آموزشی جندر.
 • ترتیب طرح ، تنظیم، چاپ و نشر یک جلد بروشر و سه نوع پوستر  دررابطه به مسایل جندربه همکاری مالی GIZ
 • ترتیب و تنظیم احصائیه ها از کارمندان ذکور و اناث وزارت به اساس بست ها، جنس، ولایات و زون های مختلف کشوردرسال 1394. به همکاری تخنیکی دفترJSSP
 • تدویرحدود 47 دورورکشاپ دروزارت عدلیه وآگاهی دهی حدود 532 تن از کارمندان وزارت.ازمسایل جندر،پالیسی هاواسناد مرتبط به جندر ،قانون منع خشونت ، حقوق بشر،شاخص های پلان کاری ملی زنان افغان ، بلند رفتن اعتماد به نفس  زنان ، مسایل ازارواذیت زنان  وموضوعات  مدیریت و رهبری .

استقامت های کاری:

 • تقویت روند برقراری عدالت و تساوی جنسیت اجتماعی
 • توان مند سازی زنان کارکن ، افزایش سطح کیفیت و ارایه خدمات توسط کارکنان زن  
 • تامین مصئونیت وامنیت فزیکی وروانی زنان درمحیط کاری
 •  ایجاد فرصت های برابر برای کارکنان زن و مرد

مقاصد

 • تعقیب وتطبیق اساسات استراتیژی انکشاف ملی ، پلان کاری ملی زنان وسایراسناد ملی وبین المللی نافذ درعرصۀ تقویت وبرابری جنسیت اجتماعی.
 • تنظیم وهماهنگ سازی امور مربوط به جنسیت اجتماعی دروزارت عدلیه
 • طرح وتقویت اساسات برابری جنسیت اجتماعی دروزارت عدلیه
 • افزایش تعداد کارمندان زن وعملی ساختن تبعیض مثبت نسبت به زنان به حیث تدابیرموقت جهت تقویت وگسترش حضور ونقش زنان دروزارت عدلیه.
 • ارتقای ظرفیت ومهارت های علمی وکاری زنان کارکن وزارت عدلیه ( بادرنظرداشت تقویت روند برابری جنسیت اجتماعی)
 • تامین محیط کاری مصئون وعاری ازهرنوع تبعیض وآزار واذیت جسمی وروانی برای کارکنان زن دروزارت عدلیه.

قوانین تنظیم کننده اجراآت:

 • پلان کاری ملی زنان افغانستان (نپوا)
 • پالیسی وزارت عدلیه
 • استراتیژی وزارت عدلیه
 • پالیسی جندر وزارت عدلیه
 • پلان استراتیژیک 4 ساله آمریت جندر