در بارۀ وزارت - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان