ریاست منابع بشری - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری وزارت عدلیه در سال 1388 با تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات در تشکیلات وزارت عدلیه ایجاد گردیده و از آن به بعد این ریاست به صورت مستقل به مسایل مدیریت منابع بشری وزارت می پردازد. مدیریت منابع بشری قبل از ایجاد این ریاست به عهده ریاست امور مالی و اداری وزارت بوده است. ریاست منابع بشری وزارت به صورت عمومی مسوولیت مدیریت نیروهای انسانی وزارت که از مرحله ایجاد و طرح ساختارهای تشکیلاتی و استخدام شروع گردیده تا به مرحله ارزیابی اجراات، آموزش ها، مسایل مربوط به سوانح و بالاخره به تقاعد می رسد را به عهده دارد.

ریاست منابع بشری متشکل از چهار آمریت؛ آمریت استخدام، آمریت سوانح، آمریت انکشاف اداره و آمریت ارتباط مامورین بوده و مدیریت اداری نیز بخشی از تشکیل آن می باشد. در این ریاست در مجموع  35 کارکن مصروف انجام وظیفه می باشند.

 

فعالیت ها و استقامت کاری:

ریاست منابع بشری به صورت عمومی مسوولیت اداره، رهبری و مدیریت نیروهای انسانی در وزارت عدلیه چه در مرکز و چه در ولایات را به عهده دارد. برای انجام این مامول وظایف و فعالیت های زیر را به صورت مشخص انجام می دهد:

- تطبيق اصلاحات اداري به همكاري گروپ كاري وزارت و رهنمائي كمیسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي

- تطبيق قوانين، مقررات، لوايح، ورهنود ها به ارتباط كاركنان خدمات ملكي در تمام امور به وقت و زمان معين آن

- استخدام افراد و اشخاص واجد شرايط و جذب كدر هاي ورزيده از طريق سيستم رقابتي و رعايت اصل شايستگي وبيطرفي

- مدیریت و نظارت از جریان ارزيابي اجراات كاركنان خدمات ملكي و اتخاذ تصاميم در امر تطبيق و نتایج بعدي آن جهت ارتقاي قدم ها در چوكات سيستم جديد رتب ومعاشات

- تنظيم دفاتر سوانح و امور ذاتي كاركنان خدمات ملكي وزارت و درج تمام معلومات در ديتابس مربوط منابع بشری

- تنظیم و بررسي نياز سنجي آموزشي و ترتيب پلان ها و اجرای برنامه های آموزشي غرض ارتقاي ظرفيت

- طرح، ترتيب، تنظيم وانكشاف تشكيلات اداره نظر به استراتيژي ونيازمندي هاي داخلي وزارت

- تطبيق سيستم جديد رتب ومعاشات در وزارت عدليه

- پلان گذاری منابع بشری در وزارت عدلیه

- رسیدگی به شکایات کارکنان وزارت عدلیه

- مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصئونیت کارکنان

- معرفی کارکنان وزارت به برنامه های آموزشی داخلی و خارجی

- تشخیص حجم کار ریاست ها، تعیین دیپارتمنت ها، تحلیل وظایف و ایجاد لوایح وظایف هر بست

- تنظیم مسایل مربوط به معاشات استثنایی کارکنان وزارت

 

قوانین تنظیم کننده فعالیت های این ریاست:

قوانینی که فعالیت های این ریاست را تنظیم می نماید و این ریاست برمبنای آن اجرای وظیفه می نماید به قرار زیر است:

- قانون کار

- قانون کارکنان خدمات ملکی

- مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی

- مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی

- مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی

- مقرره تنظیم تقاعد کارکنان خدمات ملکی

- مقرره بورسها