تماس با ما - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

تماس با ما

 

شما میتوانید ذریعۀ فورم شکایات، شکایات و انتقادات خویش را به ما بفرستید.

نشانی : سرک (١٥) وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، دست جپ - شیرپور
کابل، افغانستان