آخرين شماره جریده رسمی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

آخرين شماره جریده رسمی

جریده رسمی شماره ۱۲۵۴ : قانون تنظیم امورزمینداری