وظايف وزارت - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

وظايف وزارت

وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان از ادارات مرکزي دولتي بوده که وظايف عمده آن عبارت است از :

 • ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان.
 • ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله ها( کنوانسيونها) و موافقتنامه هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان.
 • مطالبه و بررسي نظريات وزارت ها و ادارات راجع به مسوده هاي قوانين و مقرره هاييکه از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره ها با همکاري متخصصين وزارت ها و ادارات مربوطه.
 • ارائه مشوره هاي قانوني و حقوقي به وزارت ها و ادارات دولتي.
 • دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت.
 • دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني.
 • تلاش جهت ارتقاي سطح آگاهي حقوقي عامه.
 • بررسي اساسنامه هاي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي، ثبت و صدور جواز فعاليت رسمي براي آنها.
 • تنظيم امور مربوط به اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربيت اطفال.
 • تنظيم و اداره امور مربوط به مساعدت هاي حقوقي .
 • تنظيم و صدور جواز نامه هاي فعاليت وکلاي مدافع، رهنماي معاملات و عريضه نويسان.
 • چاپ و نشر اسناد تقنيني.
 • نشر علايم و نشان هاي تجارتي ثبت شده و اعلانات ثبت اسناد در جريدۀ رسمي.

وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني کشور فعاليت مي نمايد. ساير قوانين و مقررات که مستقيما مربوط حيطه کاري وزارت عدليه مي شود قرار ذيل است.

 

قانون:

 

مقررات و اساسنامه ها: