وظایف و مسئوولیت های وزارت عدلیه ج.ا.ا

وزارت عدليه ج.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است. وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

• ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان.

• ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله ها(کنوانسيونها) و موافقتنامه هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان.

• مطالبه و بررسي نظريات وزارت ها و ادارات راجع به مسوده هاي قوانين و مقرره هاييکه از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره ها با همکاري متخصصين وزارت ها و ادارات مربوطه.

• ارائه مشوره هاي قانوني و حقوقي به وزارت ها و ادارات دولتي.

• دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت.

• دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني.

• تلاش جهت ارتقاي سطح آگاهي حقوقي عامه.

• بررسي اساسنامه هاي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي، ثبت و صدور جواز فعاليت رسمي براي آنها.

• تنظيم امور مربوط به اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربيت اطفال.

• تنظيم و اداره امور مربوط به مساعدت هاي حقوقي .

• تنظيم و صدور جواز نامه هاي فعاليت وکلاي مدافع، رهنماي معاملات و عريضه نويسان.

• چاپ و نشر اسناد تقنيني.

• نشر علايم و نشان هاي تجارتي ثبت شده و اعلانات ثبت اسناد در جريدۀ رسمي.

وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني کشور فعاليت مي نمايد. ساير قوانين و مقررات که مستقيما مربوط حيطه کاري وزارت عدليه مي شود قرار ذيل است:

قانون:

·  قانون طرز تحصيل حقوق، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶

·  قانون قضاياي دولت، منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۱۵

·  قانون وکلاي مدافع، منتشره جريده رسمي شماره ۹٣۴

·  قانون رهنماي معاملات، منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۸۹

·  قانون جمعیت ها، منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۱۴

·  قانون احزاب سياسي، منتشره جريده رسمي شماره ۹۹۶

·  قانون رسيدگي به تخلفات اطفال، منتشره جريده رسمي شماره ۸۴۶

·  قانون وارسي عرايض، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۶

·  قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنيني جمهوري اسلامي افغانستان، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۷

·  قانون حقوق و امتيازات اعضاي کدر علمي انستيتوت امور قانونگذاري،منتشره جريده رسمي شماره ۱۱۸۸

·  قانون مراکز اصلاح و تربيت اطفال، منتشره جریده رسمی شماره ۹۶۹

مقررات و اساسنامه ها:

  مقرره تنظيم اجراات و فعاليتهاي وزارت عدليه جمهوري اسلامي، منتشره جريده رسمي شماره ۷۸۷

  مقرره طرز العمل تهيه و پيشنهاد اسناد تقنيني، منتشره جريده رسمي شماره ۱۰۸۱

  مقرره تنظيم امور مراکز اصلاح و تربيت اطفال جريده رسمي شماره ۹۷۴

  مقرره طرز تاسیس وثبت احزاب سياسي، منتشره جريده رسمي شماره ۱۰۲۶

  اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي ۹۲۴

  مقررۀ مساعدت هاي حقوقی،منتشره جریده رسمی شماره ۹۵۰