دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در کنفرانس بهار حقوق تاشکند در جمهوری ازبکستان اشتراک کرد.

کنفرانس بین المللی بهار حقوق تاشکند با اشتراک وزرای عدلیه، نمایندگان سازمان‌های حقوقی بین المللی، استادان پوهنتون‌های بین المللی و متخصصان عدلی و قضایی برای سه روز از تاریخ 5 ثور تا 7 ثور امسال در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردید.

در این کنفرانس که با عنوان حقوق در عصر جهش سریع به سوی مدرنیته برگزار گردیده بود، در بارۀ موضوع‌هایی چون: حکومت‌داری خوب، حصول اطمینان از حاکمیت قانون و اصلاحات سیستم عدلی و حقوقی و نیز نقش میان‌جیگری در موضوع‌های مدنی، سخنرانی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر عدلیه در حاشیه‌ی این کنفرانس با آقای روسلانبیک‌ دولت‌اُف وزیر عدلیه و آقای ملیف خدایار معین وزارت عدلیه‌ی جمهوری ازبکستان، آقای اِدوین تانگ وزیر عدلیه سنگاپور، آقای مارک اپل عضوی مرکز بین المللی حل اختلافات و رییس برنامه انکشاف بین المللی پوهنتون پیتسبورگ آمریکا به صورت جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در دیدار با وزیر عدلیه جمهوری ازبکستان در بارۀ موضوع‌هایی چون: استرداد مجرمین میان دو کشور، همکاری‌های مشترک جهت مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اشتراک تجارب مسلکی میان کارمندان مسلکی وزارت‌های دو کشور، بحث و تبادل نظر نمود.