برنامه‌ی آگاهی‌دهی متقاضیان طبقه‌ی اناث برای بست‌های خالی، در وزارت عدلیه برگزار گردید.

22حمل 1398

این برنامه که برای یک‌روز از سوی وزارت عدلیه در کابل برگزار گردیده بود، هدف از آن رهنمایی در مورد طرز خانه‌پری فورم‌های درخواستی، آگاهی‌دهی از سهولت‌های فراهم‌شده برای جذب طبقه‌ی اناث در مطابقت با پالیسی افزایش دوفیصدی زنان در ادارات ملکی و پنج‌ نمره‌ی تشویقی در امتحان رقابتی بوده‌است.

وزارت عدلیه ج.ا.ا، متعهد به افزایش زنان در این اداره بوده که حضور چشم‌گیری زنان در تمامی سطوح این وزارت، مصداق این امر است.