اطلاعیه‌ای فوری

نهادهای اجتماعی مقیم کابل که از وزارت عدلیه جواز فعالیت گرفته اند و گزارش‌های شان را به موقع به این وزارت فرستاده اند، پس از برگزاری انتخابات میان هم، به گونۀ مشترک، 25 تن از نماینده‌های شان را به منظور اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح از تاریخ 22-24 حمل به وزارت عدلیه معرفی و اعزام نمایند.