100 تن از دانش ‌آموخته‌گان ستاژ تقنینی وزارت عدلیه، فارغ گردیدند

 12 حمل 1398

 وزارت عدلیه ج.ا.ا از فراغت 100 تن از دانش ‌آموخته‌گان ستاژ تقنینی این وزارت امروز در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طی مراسم با شکوه، بزرگ داشت نمود.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در بارۀ ستاژ تقنینی و اهمیت آن در عرصه قانون‌گذاری صحبت نموده گفت: قانون نماد اصلی جامعه متمدن امروز را تشکیل می‌دهد و تمامی مؤلفه‌های پیشرفت، مانند: تأمین عدالت و حقوق بشر، توسعه، رفاه و زندگی مسالمت آمیز فقط در سایۀ حاکمیت قانون متصور است. با درک اهمیت و ارزش قانون، می‌توان به نقش غیر قابل انکار قانون‌گذاری در راستای تحقق اهداف یاد شده پی‌برد. اگر عدالت در تهیه‌ی مواد قانون و کلمات و جملات آن، مورد توجه قرار نگیرد، هرگز در مقام عمل نمی‌توان انتظاری برای بهتر شدن وضعیت جامعه از حیث تأمین عدالت، پیشرفت و توسعه داشت. بنابر این، بازتاب و تجلی خواسته‌های مردم و برنامه‌های دولت در امر قانون‌گذاری، این مسؤولیت و تخصص را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار ساخته و قانون‌گذار را نیز در موقعیت حساس و خطیری قرار می‌دهد.

وی افزود: وزارت عدلیه در دوره حکومت وحدت ملی قوانین زیادی را تهیه و طی مراحل نموده است. کار روی این تعداد زیاد از اسناد تقنینی طی مراحل شده در کنار دقت فراوان و در نظر داشت اصل ضرورت، اصل تکامل نظام حقوقی، اصل صرفه جویی اقتصادی و دیگر معیارهای قانون گذاری، کار مشکل و طاقت فرسایی بوده و روند تسوید و تدقیق اسناد تقنینی، هیچ وقت از چالش این عرصه به دور نبوده است؛ یکی از این چالش‌ها، عدم موجودیت متخصصان کافی در عرصه قانون‌گذاری در ادارات محترم دولتی می‌باشد.

وزیر عدلیه اضافه کرد که وزارت عدلیه جهت رفع چالش‌های یاد شده در روند قانون‌گذاری کشور و نیز انجام مکلفیت‌های قانونی خود، برنامۀ آموزشی مسلکی را تحت عنوان ستاژ تقنینی وزارت عدلیه، در چوکات انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی دایر نمود که امروز در مراسم فراغت دور دوم این برنامه قرار داریم. وی افزود که وزارت عدلیه از طریق آموزش مسلکی ستاژران تقنینی، تجارب حقوقی و مسلکی خود را در زمینه تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی در اختیار دیگر وزارت‌ها و ادارات دولتی و علاقه مندان قرار داده تا آن‌ها بتوانند بعد از دریافت آموزش‌های مسلکی، سهم خود را در زمینه تسوید اسناد تقنینی مورد ضرورت ادارات شان به وجه احسن ایفا نمایند.

در این مراسم، عبدالقادر عدالتخواه عضو ستره محکمه ج.ا.ا و خانم سپوژمی وردک معین مسلکی وزارت امور زنان، فراغت دور دوم ستاژ تقنینی را تبریک گفته و بر نقش قانون و قانون‌گذار در تأمین عدالت و رفاه اجتماعی تأکید نمودند.

در پایان مراسم، فارغ شوندگان برنامۀ آموزشی ستاژ تقنینی وزارت عدلیه، تصدیق‌نامه‌های شان را به دست آوردند که از این میان، یک شمار زیاد شان زنان بودند.

گفتنی است که در برنامۀ آموزشی ستاژ تقنینی، همه ساله تعدادی از کارکنان امور تقنینی و حقوقی وزارت‌ها و ادارات دولتی و هم‌چنان فارغان پوهنخی‌های شرعیات و حقوق، تحت آموزش مسلکی شیوه‌های طرح ، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی قرار می‌گیرند.