رییسان جدید ریاست‌های ارتباط خارجه و حقوق بشر وزارت عدلیه معرفی گردیدند.

 11 حمل 1398

زمری عثمانی در سمت ریاست ارتباط خارجه و نایف ریاضت در سمت رییس حقوق بشر وزارت عدلیه دیروز از سوی رهبری وزارت عدلیه معرفی گردیدند.

در مراسمی که دیروز به این مناسبت در دفتر وزیر عدلیه برگزار گردیده بود، وزیر عدلیه از فعالیت‌های نایف ریاضت رییس پیشین ارتباط خارجه وزارت عدلیه قدردانی نموده و مؤفقیت‌های بیشتری را برای شان در پیشبرد امور جدید، آرزو نمود. در کنار این، وزیر عدلیه مسوولیت جدید آقای عثمانی را مبارک باد گفته و در راستای تنظیم و بهبود روابط وزارت عدلیه با نهادهای بین المللی همکار، برای شان ابراز مؤفقیت کرد.

گفتنی است که آقای عثمانی پیش از این در سمت‌های مشاور وزارت عدلیه، رییس پروژه طرح قوانین وزارت عدلیه، مشاور حقوقی برنامۀ همکاری برای اصلاحات عدلی و قضایی افغانستان، څارنوال مسلکی در لوی څارنوالی کشور و همکار بخش تحقیقات معاونت بانک جهانی در واشنگتن دی.سی ایالات متحده امریکا اجرای وظیفه کرده است.

هم‌چنان آقای ریاضت پیش از این در سمت‌های ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه و فعالیت در مربوطات ادارۀ امور ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده است.