وزارت عدلیه نشست مشورتی‌ای را پیرامون نهایی سازی پلان عمل سفارشات سازمان ملل متحد، برگزار نمود

سه‌شنبه، 14حوت 1397

ریاست حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه جمهوری ا.ا، با حضور نمایندگان سایر وزارت‌خانه‌ها، نشست مشورتی‌ای را پیرامون نهایی‌سازی پیش‌نویس پلان عمل سفارشات سازمان ملل متحد در کابل برگزار نمود.

نخست، داکتر زکیه "عادلی" معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، پیرامون آجندای این نشست به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نموده و از آنها خواست تا در تهیه و ارایه گزارش، ریاست حمایت حقوق بشر را همکاری نمایند. وی همچنان از نمایندگان ادارات ذیربط خواست تا در راستای تحقق سفارشات سازمان ملل متحد، مکلفیت‌های خویش را به درستی ادأ نموده و گزارشات را در زمان معین به وزارت عدلیه ارایه نمایند تا بعد از توحید به وزارت امور خارجه ارسال گردد.

در این نشست، روی فراهم‌سازی زمینه‌ی تطبیق پلان عمل سفارشات و نظریات نمایندگان وزارت‌خانه‌ها در مورد پلان عمل سفارشات و اهمیت کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق نموده؛ بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت.

افغانستان پس از ارایه گزارش از تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاق شده، یک تعداد سفارشات را از جانب کمیته‌های ناظر سازمان ملل متحد دریافت کرد که براساس آن ریاست حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه به‌همکاری ادارات ذیربط، مسوده پلان عمل سفارشات را تهیه نمود و هدف از جلسه امروز هم شریک ساختن این پلان عمل به‌منظور نهایی ساختن آن با توجه به سفارشات تطبیق شده و سفارشات جدید می‌باشد.