لغو 1600 نهادهای اجتماعی به دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت شان در معیاد قانونی؛

پیش از این، شمار نهادهای اجتماعی ثبت شده در وزارت عدلیه به بیشتر 3800 نهاد می‌رسید. اما اکنون با لغو حدود 1600 نهاد اجتماعی، شمار این نهادها به بیشتر از 2200 نهاد می‌رسد. 
بر بنیاد این قانون، وزارت عدلیه جواز فعالیت نهادهای اجتماعی را برای سه سال در بدل 10 هزار افغانی صادر می‌کند. بنابر این، مسؤولان نهادهای اجتماعی مکلف اند که به منظور ادامه کار شان، 30 روز پیش از تاریخ ختم جواز فعالیت شان، به وزارت عدلیه مراجعه نموده و در بدل 5 هزار افغانی، جواز فعالیت نهاد شان را تمدید/تجدید نمایند. هرگاه مسؤولان نهادهای اجتماعی برای تمدید جواز فعالیت نهادهای شان، تا سه ماه پس از ختم تاریخ جواز فعالیت آن نهاد، مراجعه نکنند، در کنار پرداخت پول ثبت مجدد (5 هزار افغنی)، 2500 افغانی جریمه می‌شوند. اما هرگاه تا شش ماه پس از ختم جواز فعالیت آن نهاد، به وزارت عدلیه مراجعه نکنند، طبق حکم مادۀ نهم مقرره تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، جواز فعالیت نهاد شان لغو/باطل می‌گردد. 
بر بنیاد قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، پس از این، فعالیت نهادهای اجتماعی لغو شده، غیر قانونی پنداشته می‌شود. نهادهای امنیتی می‌توانند که جلوی فعالیت‌ نهادهای اجتماعی بدون جواز و یا جلوی فعالیت نهادهای اجتماعی ای را که جواز فعالیت تمدید شده ندارند، بگیرند.
با این وضع، هرگاه مسؤولان نهادهای اجتماعی‌‌ لغو شده، خواهان ادامه‌ی فعالیت نهاد شان گردند، مکلف اند تا طبق احکام قانون و مقرره ثبت جمعیت‌ها، درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نمایند.