دور ششم برنامۀ کارآموزی در وزارت عدلیه آغاز گردید

29 دلو 1397

برنامه‌ای معرفی کار آموزان دور ششم با حضورداشت محترم سید محمد هاشمی، معین مالی و اداری، رؤسای محترم نشرات و منابع بشری وزارت عدلیه، نماینده‌ دفتر محترمGIZ  و کارآموزان دور جدید و دورۀ گذشته برگزار گردید.

آمریت جندر وزارت عدلیه، با همکاری ریاست منابع بشری و همکاری مالی دفتر محترم GIZ همه ساله برنامۀ کارآموزی را برای ده تن از فارغین اناث رشته‌های حقوق، شرعیات و اقتصاد پوهنتون‌های خصوصی و دولتی به‌منظور افزایش کارمندان اناث و شناسائی افراد مسلکی و شایستۀ در پست‌های مسلکی این وزارت، به راه می‌اندازد.

این برنامه با صحبت‌های محترم سید محمد هاشمی، معین مالی و اداری افتتاح گردید. در ضمن معرفی کارآموزان جدید، برای کارآموزان دورۀ گذشته نیز تصدیق‌نامه توزیع گردید.