برنامۀ آگاهی‌دهی از محیط زیست، برگزار گردید.

23 دلو 1397

آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به ادامه فعالیت‌های قبلی خویش، برنامۀ آگاهی‌دهی نقش زنان در حفاظت محیط زیست را به همکاری اداره محترم حفاظت محیط زیست، برای 25 تن از کارمندان اناث این وزارت برگزار نمود.

دراین برنامه موضوعات چون (محیط زیست، انواع محیط زیست، نقش زن در حفاظت محیط زیست، تعریف ایکوسیستم، معضلات محیط زیست، تغییر اقلیم، عوامل تغییر اقلیم، عوامل طبیعی اقلیم، عوامل غیر طبیعی و شیوه های کاهش‌دهی تغییر اقلیم  ....) ارایۀ گردید.