اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک انترنت به ظرفیت 40MBPS برای وزارت عدلیه

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد{Dedicated 40 mbps download / 20 mbps upload} را با شرکت { افغانستان فیض ستلایت کمیونیکیشن} را با قیمت مجموعی مبلغ {1910400 یک ملیون و نو صدو ده هزار و چهارصد افغانی} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع { وزیر اکبر خان، سرک 15، کوچه سوم} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.