رییس قوانین مدنی ریاست عمومی قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه معرفی گردید.

2 دلو 1397

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، محمد حسین اسکندری را به عنوان رییس دیپارتمنت قوانین مدنی وزارت عدلیه به کارمندان این ریاست معرفی کرد.  در مراسمی که به‌همین مناسبت برگزار گردیده بود، رییس عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه و جمعی از رؤسا و کارمندان این وزارت، اشتراک نموده بودند.

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، تقرر محمد حسین اسکندری را در این پست تبریک گفته و از وی خواست تا در راه تأمین عدالت و بهبود امور در این اداره تلاش جدی نماید.

آقای اسکندری از اعتماد مقام وزارت عدلیه سپاس‌گزاری نموده و تعهد سپرد که در امر مبارزه با فساد، تأمین عدالت و بهبود امور در این اداره تلاش خواهد کرد.

در پایان، آقای اسکندری از سوی رییس عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه و سایر همراهان، به دفتر کاری‌اش رهنمایی گردید. آقای اسکندری  پیش از این  به‌حیث عضوی مسلکی ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه، ایفای وظیفه نموده است.