فراخوان مقاله برای کنفرانس ملی وضعیت شناسی جایگاه زنان در افغانستان

علاقه مندان و نویسندگان می توانند مقالات خود را در رابطه با موضوعات کنفرانس، مطابق رهنمود ذیل تنظیم کرده و به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمایند.

۱- مقاله باید علمی- تحقیقی باشد.

 ۲- مقاله باید شامل حداقل ۳۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ کلمه باشد.

۳- مقاله باید شامل بخش های ( عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، متن، نتیجه گیری و فهرست منابع و مآخذ ) باشد.

* مقاله نباید قبلاً در جای دیگری ارایه و یا نشر شده باشد.

* از تمام مقالات علمی تحقیقی که مرتبط با جایگاه زنان در افغانستان باشد، استقبال می گردد.