یک عضوی ریاست عمومی قانون‌گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی از مقطع دکتورا از کشور مصر به درجه ممتاز فارغ گردید.

آقای حبیب الرحمن رحیمی کارشناس بخش ریاست عمومی قانون‌گذاری وزارت عدلیه ج.ا.ا، رسالۀ دکتورای خویش را تحت عنوان «الضمانات الدستوریة للحق في المحاكمة العادلة» در 22 قوس 1397، در تالار کنفرانس‌های دانشگاه عین شمس، مؤفقانه دفاع نموده و به کسب درجه دکتورا نایل آمد.

آقای رحیمی رساله دکتورای خویش را در یک مقدمه، سه باب، 11 فصل، 28 مبحث و نتیجه گیری، در 600 صفحه و با استفاده از 558 مأخذ، در سه سال (2015م-2018م) نوشته است. او این رساله را به رهنمایی استادان خویش، پروفیسور دکتور علی عبدالعال رییس پارلمان و استاد دانشگاه عین شمس کشور مصر و پروفیسور دکتور ربیع انور فتح الباب نوشته است. نامبرده از این رساله خویش در حضور داشت پژوهش‌گران از کشورهای مختلف عربی و غیر عربی و دانش‌جویان افغان در قاهره- مصر، دفاع نموده و از طرف کمیتۀ حکمیت آن دانشگاه، به کسب درجه دکتورا نایل آمده است.

وزارت عدلیه به آقای دکتور حبیب الرحمن رحیمی، این مؤفقیت را مبارک باد گفته و در راه کسب آموزش‌های بیشتر و استفاده از آن، کامیابی‌های بیشتری را برای شان تمنا می‌کند.