دیتابیس آنلاین قاچاق انسان و میکانیزم ملی رجعت‌دهی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران افتتاح گردید.

25  قوس 1397 
میکانیزم ملی رجعت‌دهی قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و دیتابیس آنلاین قاچاق انسان، امروز در یک مراسم رسمی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افتتاح و معرفی گردید
هدف از ایجاد و معرفی این دیتابیس و تهیه‌ی میکانیزم ملی رجعت دهی، ثبت معلومات قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ثبت معلومات مرتبط به قاچاق‌بران انسان، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و ایجاد هماهنگی میان اداره‌های مسؤول دولتی و غیر دولتی در راستای مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران می‌باشد.
این مراسم از سوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و رییس عمومی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در حضور داشت خانم الیزابت چمبرز، معاون USAID در افغانستان، آقای لورانس هارت، نماینده خاص و رییس هییت IOM در افغانستان، اعضای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان، اعضای کمیسیون‌های ولایتی مبارزه با قاچاق انسان، نهادهای ملی و بین المللی همکار با وزارت عدلیه و رسانه‌ها افتتاح گردید.
در این مراسم، وزیر عدلیه و رییس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، یک ارگان عالی دولت برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است که از 16 نهاد دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است. وی افزود که این کمیسیون دست‌آوردهای مهمی در راستای تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان، رسیده‌گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمان جرایم قاچاق انسان دارد. او اضافه کرد که یکی از برنامه‌های ما، ایجاد دیتابیس واحد و فراگیر به منظور ثبت معلومات قربانیان قاچاق انسان و قاچاق‌بران و رسیدگی نهادهای مسوول دولتی به آن بود که خوش‌بختانه اکنون تحقق یافت و شما شاهد افتتاح و معرفی آن هستید.

وزیر عدلیه از دفتر IOM و مؤسسه  USAIDبه دلیل کمک و همکاری‌شان در تهیه‌ی میکانیزم ملی رجعت‌دهی قربانیان قاچاق انسان و دیتابیس آنلاین قاچاق انسان، ابراز سپاس و قدردانی نمود
در ادامه خانم الیزابت، معاون USAID و آقای لورانس هارت، رییس IOM نیز پیرامون موضوع صحبت نموده و افتتاح میکانیزم ملی رجعت‌دهی قربانیان قاچاق انسان و دیتابیس آنلاین قاچاق انسان را یک گام مهم در راستای مبارزه با پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بیان نمودند
در جریان این مراسم، نایف ریاضت، رییس ارتباط خارجه وزارت عدلیه و مسؤول سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، اکرام الله قریشی، مسوول مدیریت معلوماتی IOM، پریزینتیشنی را پیرامون معرفی میکانیزم ملی رجعت‌دهی قربانیان قاچاق انسان و دیتابیس آنلاین قاچاق انسان، ارایه نمودند.