اعلان داوطلبی، وزارت عدلیه در نظر دارد (26260) کیلو گاز مایع و (2002) لیتر تیل دیزل را با شرکت ببرک امیری لمیتد قرارداد نماید.

وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد تدارک مقدار (26260) کیلو گاز مایع ومقدار (2002) لیتر تیل دیزل را با شرکت ببرک امیری لمیتد به قیمت مجموعی (2300000) دو میلیون و سه صد هزار افغانی قرارداد نماید.

شرکت‌های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع کوچه سوم سرک پانزده وزیرمحمد اکبرخان شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم معیاد آن قرارداد عقد نخواهد شد