کنفرانس عدالت برای اطفال، برگزار گردید.

6 قوس 1397 
وزارت عدلیه کنفرانسی را زیر عنوان عدالت برای اطفال به منظور توضیح وضعیت اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح و مسؤولیت‌های ادارات عضوی شورای مراکز اصلاح برگزار نمود. 
در این کنفرانس محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، معینان وزارت‌های معارف و اطلاعات و فرهنگ، معاون اداره یونیسف، نمایندگان ادارات دولتی ذیربط و نهادهای بین‌المللی کمک کننده اشتراک نموده بودند. 
در این کنفرانس مشکلات ریاست مراکز اصلاح و تربیت اطفال با نهادهای مسؤول دولتی و بین‌المللی در جریان گذاشته شد تا در هماهنگی بهتر به این مشکلات رسیدگی صورت گیرد. معین وزارت عدلیه اطفال را قشر آسیب پذیر جامعه دانسته و بر اصلاح و تجدید تربیت بهتر آن‌ها تأکید نمود و از نمایندگان ادارات مسؤول خواست تا مشکلات مطرح شده را به دقت بررسی نموده و راه‌های حل آن‌ها را در این کنفرانس جست‌وجو نمایند. وی گفت که پس از کار گروهی و دریافت راه حل‌ها، قطع‌نامۀ از سوی اعضای این کنفرانس صادر می‌شود تا ادارات مسؤول دولتی با توجه به مسؤولیت‌های شان، به این اطفال رسیده‌گی نمایند.

در این کنفرانس معاون اداره یونیسف و معینان وزارت‌های معارف و اطلاعات فرهنگ نیز پیرامون موضوع صحبت نموده و روی اصلاح و تربیت مجدد اطفال متخلف از قانون که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند، تأکید نمودند. ضمن این، آقای شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف تعهد کرد که هر چه زودتر معلمان و مواد آموزشی بیشتری را به منظور تعلیم و تربیت بهتر اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح فراهم می‌سازند.
میر فیاض‌الدین امینی، رییس مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل، نیز در بار‌ه‌ی وضعیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال صحبت نموده و اضافه کرد که در کنار چالش‌های موجود، این مرکز در راستای اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننموده است
در جریان کنفرانس، نمایندگان به چهار گروه‌ تقسیم شده و روی مشکلات مطرح شده بحث نمودند. پس از آن، اشتراک کننده گان به منظور حل مشکل‌های موجود، راه حل‌هایی را پیشنهاد نمودند. قرار است این پیشنهادها به شکل یک قطع‌نامه تهیه شده و به امضای مقام‌های ارشد ادارات مسؤول برسد، تا در راستای تطبیق آن، گام‌های عملی برداشته شود.

بر بنیاد قانون، نگهداری، اصلاح و تربیت اطفالِ مظنون، متهم و محکوم به تخلف از قانون، یکی از وظایف وزارت عدلیه است. وزارت عدلیه به منظور اصلاح و تربیت بهتر این اطفال، در گذشته با برخی از ادارت دولتی توافق‌نامۀ رای امضاء نموده است. بر بنیاد قانون و توافق‌نامه مربوطه، برخی از اداره‌های مسؤول دولتی مکلف گردیده اند تا در راستای ارایه خدمات صحی، فرهنگی، دینی، تعلیمی و تربیتی، حرفوی و ورزشی، با مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه، همکاری لازم نمایند.