اعلان داوطلبی وزارت عدلیه تدارک 40mbps خدمات انترنت خویش را برای سال مالی 1398 به روش داوطلبی باز، به اعلان می سپارد

"وزارت عدلیه تدارک 40mbps خدمات انترنت مورد ضرورت خویش را برای سال مالی 1398 به روش داوطلبی باز، به اعلان می سپارد داوطلبان واجد شرایط می توانند سر از تاریخ اعلان الی 21 روز تقویمی شرطنامه را به لسان دری در بدل مبلغ (500) افغانی از آمریت تهیه وتدارکات وزارت عدلیه بدست آورند، آفرهای دیر رسیده وانترنتی پذیرفته نمی شود جلسه داوطلبی مؤرخ 27/9/1397 دایر می‌گردد قابل ذکراست تضمین آفر مبلغ (63125) افغانی پول نقد یا معادل آن تضمین بانکی اخذ می‌گردد".