اعلان داوطلبي تدارک 100000 یک‌صد هزار لیتر تیل پطرول و 70000 هفتاد هزار لیتر تیل دیزل

 وزارت عدليه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي‌نمايد تا در پروسه‌ای داوطلبي تدارک 100000 یک‌صد هزار لیتر تیل پطرول و 70000 هفتاد هزار لیتر تیل دیزل مورد ضرورت آمریت خدمات وزارت عدليه اشتراک نموده و نقل چاپ شده‌ی شرطنامه‌ای مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغاني الی ساعت 10:30 مورخ 25/9/1397 از آمريت تدارکات وزارت عدليه واقع شيرپور از تاريخ نشر اعلان الي 21 روز تقويمي بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز دو شنبه 26 قوس 1397 در منزل چهارم آمريت تدارکات وزارت عدليه صورت میگیرد، تضمین آفر  253 هزار و 532 افغانی(253532) ضمانت بانکي يا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ ميگردد آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي باشد.