اعلان داوطلبي 64 قلم فلترباب، روغنیات و پرزه‌جات و226 قلم ترمیمات، ویرنگ‌کاری، آهنگری، رنگ‌مالی، کپی‌کشی وغیره

 وزارت عدليه از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي‌نمايد تا در پروسه‌ای داوطلبي 64 قلم فلترباب، روغنیات و پرزه‌جات ضرورت وسایط و 226 قلم ترمیمات، ویرنگ‌کاری، آهنگری، رنگ‌مالی، کپی‌کشی وغیره مورد ضرورت آمریت خدمات وزارت عدليه اشتراک نموده و نقل چاپ شده‌ی شرطنامه‌ای مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغاني الی مورخ 27/9/1397 از آمريت تدارکات وزارت عدليه واقع شيرپور از تاريخ نشر اعلان الي 21 روز تقويمي بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز چهار شنبه 28 قوس 1397در منزل چهارم آمريت تدارکات وزارت عدليه صورت میگیرد، تضمین آفر (100000 یک صد هزار) افغاني ضمانت بانکي يا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ ميگردد آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي باشد.