اعلان داوطلبی تدارک طبع جریده رسمی؛ مجله عدالت واخبار آگاهی حقوقی

"وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه‌ای داوطلبی تدارک طبع جریده رسمی، مجله عدالت واخبار آگاهی حقوقی این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده‌ای شرطنامه‌ی مربوط را درمقابل پرداخت مبلغ(500) افغانی الی مؤرخ 26/9/1397 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع شیرپور از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی که جلسه داوطلبی ساعت 10:30 قبل از ظهر مؤرخ 26/9/1397 برگزار می‌گردد بدست آورند، آفرهای نا وقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. قابل ذکر است تضمین آفر مبلغ(157500) افغانی پول نقد یا معادل آن تضمین بانکی اخذ می گردد.